ȘEDINȚA ORDINARĂ DE CONSILU LOCAL A MUN. TURNU MĂGURELE DIN LUNA APRILIE

ȘEDINȚA ORDINARĂ DE CONSILU LOCAL A MUN. TURNU MĂGURELE DIN LUNA APRILIE

Judeţul Teleorman, Consiliul local al municipiului Turnu Măgurele

                                                                                                                                           PROIECT

                                                                                                                                      Iniţiat: PRIMAR

Întocmit: serviciul urbanism şi gospodărie comunală

HOTĂRÂRE

Priveşte: transmiterea în folosinţă gratuită a terenului intravilan în suprafaţă de 168 mp situat în Turnu Măgurele, zona Banciu

                  Consiliul local al municipiului Turnu Măgurele, judeţul Teleorman,

Având în vedere:

– expunerea de motive nr.10988/16.04.2019 a primarului municipiului Turnu Măgurele;

– raportul comun de fundamentare nr.10990/16.04.2019 al serviciului urbanism, investiţii, gospodărie comunală, serviciului juridic şi administraţie publică locală şi serviciului buget-contabilitate – contracte;

– adresele nr.680366/13.03.2019 şi nr.680627/10.04.2019 ale Serviciului de Telecomunicaţii Speciale – Direcţia Judeţeană de Telecomunicaţii Speciale Teleorman;

– prevederile H.C.L nr.34/28.03.2019 privind declararea unui bun ca aparţinând domeniului public de interes local al municipiului Turnu Măgurele;

– prevederile Legii nr.287/2009 privind Codul Civil, republicată cu modificările şi completările ulterioare;

– raportul de avizare al comisiei de specialitate a Consiliului local al municipiului Turnu Măgurele;

– în conformitate cu prevederile art.36 alin.(1) şi alin.(9) şi art.124 din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare;   

                  În temeiul art.45 alin.(3) şi art.115 alin.(1) lit.”b” din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare,    

                                                                           HOTĂRĂŞTE:

             Art.1 Se aprobă transmiterea în folosinţă gratuită a terenului intravilan aparţinând domeniului public al municipiului Turnu Măgurele în suprafaţă de 168 mp situat în Turnu Măgurele, zona Banciu, către Serviciul de Telecomunicaţii Speciale.

Art.2  Transmiterea în folosinţă gratuită a terenului identificat în anexa nr.1 parte integrantă din prezenta se face pe durata existenţei infrastructurii de telecomunicaţii speciale la nivel judeţean aferentă Sistemului Naţional Unic pentru Apeluri de Urgenţă – 112.

            Art.3  Se împuterniceşte primarul municipiului Turnu Măgurele şi în lipsa acestuia viceprimarul pentru semnarea tuturor documentelor necesare transmiterii dreptului de folosinţă gratuită a terenului identificat la art.1 din prezenta către Serviciul de Telecomunicaţii Speciale.

            Art.4 Primarul municipiului Turnu Măgurele prin grija serviciului urbanism, investiţii, gospodărie comunală, serviciului juridic şi administraţie publică locală şi serviciului buget-contabilitate – contracte va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

            Art.5 Secretarul municipiului Turnu Măgurele prin grija serviciului juridic şi administraţie publică locală va asigura comunicarea şi publicitatea prezentei.

AVIZAT DE LEGALITATE,

SECRETAR,

Jr.Franchevici Daniel Eduard Octavian

Judeţul Teleorman

Consiliul local al municipiului Turnu Măgurele

HOTĂRÂRE

Priveşte: transmiterea în folosinţă gratuită a terenului intravilan în suprafaţă de 168 mp situat în Turnu Măgurele, zona Banciu

                  Consiliul local al municipiului Turnu Măgurele, judeţul Teleorman,

Având în vedere:

– expunerea de motive nr.10988/16.04.2019 a primarului municipiului Turnu Măgurele;

– raportul comun de fundamentare nr.10990/16.04.2019 al serviciului urbanism, investiţii, gospodărie comunală, serviciului juridic şi administraţie publică locală şi serviciului buget-contabilitate – contracte;

– adresele nr.680366/13.03.2019 şi nr.680627/10.04.2019 ale Serviciului de Telecomunicaţii Speciale – Direcţia Judeţeană de Telecomunicaţii Speciale Teleorman;

– prevederile H.C.L nr.34/28.03.2019 privind declararea unui bun ca aparţinând domeniului public de interes local al municipiului Turnu Măgurele;

– prevederile Legii nr.287/2009 privind Codul Civil, republicată cu modificările şi completările ulterioare;

– raportul de avizare al comisiei de specialitate a Consiliului local al municipiului Turnu Măgurele;

– în conformitate cu prevederile art.36 alin.(1) şi alin.(9) şi art.124 din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare;   

                  În temeiul art.45 alin.(3) şi art.115 alin.(1) lit.”b” din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare,    

                                                                           HOTĂRĂŞTE:

             Art.1 Se aprobă transmiterea în folosinţă gratuită a terenului intravilan aparţinând domeniului public al municipiului Turnu Măgurele în suprafaţă de 168 mp situat în Turnu Măgurele, zona Banciu, către Serviciul de Telecomunicaţii Speciale.

Art.2  Transmiterea în folosinţă gratuită a terenului identificat în anexa nr.1 parte integrantă din prezenta se face pe durata existenţei infrastructurii de telecomunicaţii speciale la nivel judeţean aferentă Sistemului Naţional Unic pentru Apeluri de Urgenţă – 112.

            Art.3 Se împuterniceşte primarul municipiului Turnu Măgurele şi în lipsa acestuia viceprimarul pentru semnarea tuturor documentelor necesare transmiterii dreptului de folosinţă gratuită a terenului identificat la art.1 din prezenta către Serviciul de Telecomunicaţii Speciale.

            Art.4 Primarul municipiului Turnu Măgurele prin grija serviciului urbanism, investiţii, gospodărie comunală, serviciului juridic şi administraţie publică locală şi serviciului buget-contabilitate – contracte va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

            Art.5 Secretarul municipiului Turnu Măgurele prin grija serviciului juridic şi administraţie publică locală va asigura comunicarea şi publicitatea prezentei.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

CRISTEA FLORENTIN

                                                                                                                      CONTRASEMNEAZĂ,

                                                                                                                                            SECRETAR,

            Jr. Franchevici Daniel Eduard Octavian

Turnu Măgurele

Nr.________/___________2019

Judeţul Teleorman

Municipiul Turnu Măgurele

PRIMAR

Nr.__________/___________2019

                                                               EXPUNERE DE MOTIVE

La proiectul de hotărâre privind transmiterea în folosinţă gratuită a terenului intravilan în suprafaţă de 168 mp situat în Turnu Măgurele, zona Banciu

             În conformitate cu principiul autonomiei locale, autorităţile administraţiei publice locale au capacitatea efectivă de a administra şi gestiona în numele şi în interesul comunităţii locale pe care o reprezintă, bunurile ce aparţin domeniului public şi privat al unităţii administrativ-teritoriale.

 Serviciul de Telecomunicaţii Speciale – Direcţia Judeţeană de Telecomunicaţii Speciale Teleorman a solicitat punerea la dispoziţie cu titlu gratuit a unei suprafeţe de teren în vederea modernizării infrastructurii de telecomunicaţii speciale la nivel judeţean.

 În acest sens a fost identificat un teren în suprafaţă de 168 mp, teren ce face parte din suprafaţa de 41215 mp ce aparţine domeniului public al municipiului Turnu Măgurele, declarat prin Hotărârea Consiliului Local al municipiului Turnu Măgurele nr.34/28.03.2019.

Potrivit Legii nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare, consiliile locale pot da în folosinţă gratuită, pe termen limitat, bunuri mobile şi imobile proprietate publică sau privată locală, persoanelor juridice fără scop lucrativ, care desfăşoară activitate de binefacere sau de utilitate publică ori serviciilor publice.

De asemenea, potrivit Legii nr.287/2009 privind Codul Civil, republicată cu modificările şi completările ulterioare, dreptul de folosinţă asupra bunurilor proprietate publică se acordă cu titlu gratuit, pe termen limitat, în favoarea instituţiilor de utilitate publică.

            Având în vedere cele expuse mai sus, propun autorităţii deliberative spre dezbatere şi adoptare prezentul proiect de hotărâre ce vizează transmiterea în folosinţă gratuită a terenului intravilan în suprafaţă de 168 mp situat în Turnu Măgurele, zona Banciu către Serviciul de Telecomunicaţii Speciale pe durata existenţei infrastructurii de telecomunicaţii speciale la nivel judeţean aferentă Sistemului Naţional Unic pentru Apeluri de Urgenţă – 112.

PRIMAR,

CUCLEA DĂNUŢ

Judeţul Teleorman

Consiliul local al municipiului Turnu Măgurele

PROIECT

                                                                   Iniţiat:PRIMAR

Întocmit: serviciul urbanism şi gospodărie comunală                                                             

HOTĂRÂRE

Priveşte: aprobarea dreptului de uz şi de servitute către Distribuţie Energie Oltenia SA asupra terenului în suprafaţă de 9,2 mp,  proprietate domeniu public al municipiului Turnu Măgurele, situat în municipiul Turnu Măgurele, strada Oituz, zona bloc M1

Consiliul local al municipiului Turnu Măgurele, judeţul Teleorman,

Având în vedere:

– expunerea de motive nr._________/_________2019 a primarului municipiului Turnu Măgurele;

– raportul de fundamentare comun nr._________/_________2019 al serviciului urbanism şi gospodărie comunală, serviciului buget-contabilitate – contracte şi servicului juridic şi administraţie publică locală;

– prevederile Legii nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările ulterioare;

– prevederile H.G.R. nr.1358/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Teleorman, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Teleorman, cu modificările şi completările ulterioare;

– prevederile Legii nr.123/2012 a energiei electrice şi a gazelor naturale, cu modificările şi completările ulterioare;

–  raportul de avizare al comisiei de specialitate a Consiliului local al municipiului Turnu Măgurele;

– în conformitate cu prevederile art.36 alin.(1), alin.(2) lit.”c”şi lit.”d”, alin.(6) lit.”a” pct.19 din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare,

               În temeiul art.45 alin.(3) şi art.115 alin.(1) lit.”b” din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:

            Art.1 (1) Se aprobă constituirea unui drept de uz cu titlu gratuit asupra unui bun aparţinând domeniului public al municipiului Turnu Măgurele – teren în suprafaţă de 9,2 mp, situat în municipiul Turnu Măgurele, strada Oituz, zona bloc M1.

                      (2) Se aprobă constituirea unui drept de servitute cu titlu gratuit pentru bunul aparţinând domeniului public al municipiului Turnu Măgurele – teren în suprafaţă de 9,2 mp, situat în municipiul Turnu Măgurele, strada Oituz, zona bloc M1.

          (3)  Constituirea dreptului de uz şi de servitute cu titlu gratuitasupra bunului identificat conform anexei nr.1 parte integrantă din prezenta, se face pe perioada existenţei investiţiei „Modernizare PTM 4002” către operatorul Distribuţie Energie Oltenia SA, prin încheierea unei convenţii semnată de primarul municipiului Turnu Măgurele şi în absenţa acestuia de viceprimarul municipiului Turnu Măgurele.

              Art.2  Primarul municipiului Turnu Măgurele prin serviciul urbanism şi gospodărie comunală, serviciul buget-contabilitate – contracte şi serviciul juridic şi administraţie publică locală va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

              Art.3   Secretarul municipiului Turnu Măgurele prin grija serviciului juridic şi administraţie publică locală va asigura comunicările şi publicitatea prezentei hotărâri.

Avizat de legalitate,

SECRETAR,

Jr.Franchevici Daniel Eduard Octavian

Judeţul Teleorman

Consiliul local al municipiului Turnu Măgurele

HOTĂRÂRE

Priveşte: aprobarea dreptului de uz şi de servitute către Distribuţie Energie Oltenia SA asupra terenului în suprafaţă de 9,2 mp,  proprietate domeniu public al municipiului Turnu Măgurele, situat în municipiul Turnu Măgurele, strada Oituz, zona bloc M1

Consiliul local al municipiului Turnu Măgurele, judeţul Teleorman,

Având în vedere:

– expunerea de motive nr._________/_________2019 a primarului municipiului Turnu Măgurele;

– raportul de fundamentare comun nr._________/_________2019 al serviciului urbanism şi gospodărie comunală, serviciului buget-contabilitate – contracte şi servicului juridic şi administraţie publică locală;

– prevederile Legii nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările ulterioare;

– prevederile H.G.R. nr.1358/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Teleorman, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Teleorman, cu modificările şi completările ulterioare;

– prevederile Legii nr.123/2012 a energiei electrice şi a gazelor naturale, cu modificările şi completările ulterioare;

–  raportul de avizare al comisiei de specialitate a Consiliului local al municipiului Turnu Măgurele;

– în conformitate cu prevederile art.36 alin.(1), alin.(2) lit.”c”şi lit.”d”, alin.(6) lit.”a” pct.19 din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare,

               În temeiul art.45 alin.(3) şi art.115 alin.(1) lit.”b” din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:

            Art.1 (1) Se aprobă constituirea unui drept de uz cu titlu gratuit asupra unui bun aparţinând domeniului public al municipiului Turnu Măgurele – teren în suprafaţă de 9,2 mp, situat în municipiul Turnu Măgurele, strada Oituz, zona bloc M1.

                      (2) Se aprobă constituirea unui drept de servitute cu titlu gratuit pentru bunul aparţinând domeniului public al municipiului Turnu Măgurele – teren în suprafaţă de 9,2 mp, situat în municipiul Turnu Măgurele, strada Oituz, zona bloc M1.

          (3)  Constituirea dreptului de uz şi de servitute cu titlu gratuitasupra bunului identificat conform anexei nr.1 parte integrantă din prezenta, se face pe perioada existenţei investiţiei „Modernizare PTM 4002” către operatorul Distribuţie Energie Oltenia SA, prin încheierea unei convenţii semnată de primarul municipiului Turnu Măgurele şi în absenţa acestuia de viceprimarul municipiului Turnu Măgurele.

              Art.2 Primarul municipiului Turnu Măgurele prin serviciul urbanism şi gospodărie comunală, serviciul buget-contabilitate – contracte şi serviciul juridic şi administraţie publică locală va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

              Art.3  Secretarul municipiului Turnu Măgurele prin grija serviciului juridic şi administraţie publică locală va asigura comunicările şi publicitatea prezentei hotărâri.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

CRISTEA FLORENTIN

                                                                                                                         CONTRASEMNEAZĂ,

                                                                                                                                            SECRETAR,

            Jr. Franchevici Daniel Eduard Octavian

Turnu Măgurele

Nr.________/___________2019

Judeţul Teleorman

Municipiul Turnu Măgurele

PRIMAR

Nr.__________/___________2019

                                                               EXPUNERE DE MOTIVE

La proiectul de hotărâre privind aprobarea dreptului de uz şi de servitute către Distribuţie Energie Oltenia SA asupra terenului în suprafaţă de 9,2 mp,  proprietate domeniu public al municipiului Turnu Măgurele, situat în municipiul Turnu Măgurele, strada Oituz,

zona bloc M1

            În conformitate cu principiul autonomiei locale, autorităţile administraţiei publice locale au capacitatea efectivă de a administra şi gestiona în numele şi în interesul comunităţii locale pe care o reprezintă, bunurile ce aparţin domeniului public şi privat al unităţii administrativ-teritoriale.

Prin adresa înregistrată la Primăria municipiului Turnu Măgurele sub nr.10169/08.04.2019, Distribuţie Energie Oltenia S.A. solicită ocuparea unui teren în suprafaţă de 9,2 mp pentru lucrarea de investiţii „Modernizare PTM 4002”.

În acest sens a fost identificat un teren situat în strada Oituz, zona bloc M1, amplasamentul respectiv regăsindu-se în inventarul domeniului public al municipiului Turnu Măgurele atestat prin H.G.R nr.1358/2001 cu modificările şi completările ulterioare, la poziţia nr.188.

            PotrivitLegii nr.123/2012 a energiei electrice şi a gazelor naturale, cu modificările şi completările ulterioare, asupra terenurilor şi bunurilor proprietate publică sau privată a altor persoane fizice ori juridice şi asupra activităţilor desfăşurate de persoane fizice sau juridice în vecinătatea capacităţii energetice se instituie limitări ale dreptului de proprietate în favoarea titularilor autorizaţiilor de înfiinţare şi de licenţe care beneficiază de:

   a) dreptul de uz pentru executarea lucrărilor necesare realizării, relocării, retehnologizării sau desfiinţării capacităţii energetice, obiect al autorizaţiei;

   b) dreptul de uz pentru asigurarea funcţionării normale a capacităţii, obiect al autorizaţiei de înfiinţare, pentru reviziile, reparaţiile şi intervenţiile necesare;

   c) servitutea de trecere subterană, de suprafaţă sau aeriană pentru instalarea/desfiinţarea de reţele electrice sau alte echipamente aferente capacităţii energetice şi pentru acces la locul de amplasare a acestora, în condiţiile legii.

         Totodată, drepturile de uz şi de servitute au ca obiect utilitatea publică, au caracter legal, iar conţinutul acestora este prevăzut la art. 14  din Legea nr.123/2012 a energiei electrice şi a gazelor naturale şi se exercită fără înscriere în Cartea funciară pe toată durata existenţei capacităţii energetice sau, temporar, cu ocazia retehnologizării unei capacităţi în funcţiune, reparaţiei, reviziei, lucrărilor de intervenţie în caz de avarie.

          Exercitarea drepturilor de uz şi servitute asupra proprietăţilor statului şi ale unităţilor administrativ-teritoriale afectate de capacităţile energetice se realizează cu titlu gratuit, pe toata durata existenţei acestora.

          Având în vedere cele expuse mai sus, propun autorităţii deliberative spre dezbatere şi adoptare prezentul proiect de hotărâre ce vizează aprobarea dreptului de uz şi de servitute către Distribuţie Energie Oltenia SA asupra terenului în suprafaţă de 9,2 mp,  proprietate domeniu public al municipiului Turnu Măgurele, situat în municipiul Turnu Măgurele, strada Oituz, zona bloc M1.

PRIMAR,

CUCLEA DĂNUŢ

JUDEŢUL TELEORMAN

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TURNU MĂGURELE

           Proiect

                                                                                                                          Iniţiat : Primar

                                                                                Întocmit : Serviciul Impozite şi Taxe Locale

 

 

     HOTĂRÂRE

PRIVEŞTE : Soluţionarea cererilor privind înlesnirea la  plata impozitului pe clădiri şi teren datorat bugetului local în anul fiscal 2019 de către contribuabili persoane fizice

            Consiliul Local al Municipiului Turnu Măgurele, judeţul Teleorman

Având în vedere:

 • Expunerea de motive nr. 10976/16.04.2019 a primarului municipiului Turnu Măgurele;
 • Raportul de fundamentare nr.10977/16.04.2019 al serviciului impozite şi taxe locale;
 • Prevederile Legii nr.227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Prevederile H.C.L. nr.42 / 24.04.2018 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul fiscal 2019 în municipiul Turnu Măgurele;
 • Raportul de avizare al comisiei de specialitate a Consiliului local al municipiului Turnu Măgurele;

–    în conformitate cu prevederile art. 36 alin.(1), alin.( 2 ) lit. „b” si art. 36  alin.(4), lit.”c” din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare;

      În temeiul art.45 alin.(1) şi art.115 alin.(1) lit.”b” din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare,

                                                     HOTĂRĂŞTE :

       Art.1  Se aprobă reducerea impozitului pe clădiri şi impozitului  pe teren datorat de către contribuabilii – persoane fizice, prevăzuţi în anexa nr.1 parte integrantă din prezenta hotărâre.              

       Art.2   Primarul municipiului Turnu Măgurele prin grija serviciului impozite şi taxe locale va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

       Art.3  Secretarul municipiului Turnu Măgurele prin grija serviciului juridic si administraţie  publică locală va asigura comunicarea şi publicitatea prezentei hotărâri.

       Avizat de legalitate ,

Secretar

Jr. Franchevici Daniel Eduard Octavian

JUDEŢUL TELEORMAN

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TURNU MĂGURELE

 

     HOTĂRÂRE

PRIVEŞTE : Soluţionarea cererilor privind înlesnirea la  plata impozitului pe clădiri şi teren datorat bugetului local în anul fiscal 2019 de către contribuabili persoane fizice

            Consiliul Local al Municipiului Turnu Măgurele, judeţul Teleorman

Având în vedere:

 • Expunerea de motive nr. 10976/16.04.2019 a primarului municipiului Turnu Măgurele;
 • Raportul de fundamentare nr.10977/16.04.2019 al serviciului impozite şi taxe locale;
 • Prevederile Legii nr.227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Prevederile H.C.L. nr.42 / 24.04.2018 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul fiscal 2019 în municipiul Turnu Măgurele;
 • Raportul de avizare al comisiei de specialitate a Consiliului local al municipiului Turnu Măgurele;

–    în conformitate cu prevederile art. 36 alin.(1), alin.( 2 ) lit. „b” si art. 36  alin.(4), lit.”c” din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare;

      În temeiul art.45 alin.(1) şi art.115 alin.(1) lit.”b” din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare,

                                                     HOTĂRĂŞTE :

       Art.1  Se aprobă reducerea impozitului pe clădiri şi impozitului  pe teren datorat de către contribuabilii – persoane fizice, prevăzuţi în anexa nr.1 parte integrantă din prezenta hotărâre.              

       Art.2   Primarul municipiului Turnu Măgurele prin grija serviciului impozite şi taxe locale va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

       Art.3  Secretarul municipiului Turnu Măgurele prin grija serviciului juridic si administraţie  publică locală va asigura comunicarea şi publicitatea prezentei hotărâri.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

CRISTEA FLORENTIN

                                                                                                                         CONTRASEMNEAZĂ,

                                                                                                                                            SECRETAR,

            Jr. Franchevici Daniel Eduard Octavian

Turnu Măgurele

Nr.________/___________2019

JUDEŢUL TELEORMAN

CONSILIUL  LOCAL AL MUNICIPIULUI TURNU  MĂGURELE   

                                                                                                                                  PROIECT

                                                                                                                         Iniţiat: PRIMAR

                                                                       Întocmit: serviciul urbanism şi gospodărie comunală  

                                                                  HOTĂRÂRE

Privește :  aprobarea  listei privind ordinea de prioritate în soluționarea cererilor de locuință construite din fonduri de  la  bugetul  de stat prin ANL, în  regim de închiriere  pentru  tineri

               Consiliul  Local al municipiului Turnu Măgurele, judetul Teleorman,

Având în vedere:

 • expunerea de motive nr. 10688/12.04.2019  a primarului  municipiului   Turnu Măgurele;
 • raportul de fundamentare  nr. 10689/12.04.2019 întocmit  de Serviciul Urbanism şi Gospodărie Comunală;
 • prevederile Legii nr.152/1998 privind înfiinţarea Agenției Naționale pentru Locuințe, rerepublicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • prevederile H.G.R. nr.962/2001 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, cu modificările şi completările ulterioare;
 • procesul-verbal nr. 10497/10.04.2019 al Comisiei sociale pentru repartizarea locuinţelor pentru tineri destinate închirierii, desemnată prin Dispozitia nr.737/27.12.2016;
 • raportul de avizare al comisiei de specialitate a Consiliului local al municipiului Turnu Măgurele;
 • în conformitate cu prevederile art.36 alin.(1), alin.(2) lit”d” şi alin.(6) lit.”a” pct.17 din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată , cu modificările şi completările ulterioare.

      În temeiul art.45 alin.(1) şi art.115 alin.(1) lit.”b” din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare.

HOTĂRĂŞTE:

Art.1.  Se aprobă lista privind ordinea de prioritate în soluționarea  cererilor de locuință construite din fonduri de la bugetul de stat prin A.N.L., în regim de închiriere pentru tineri la nivelul municipiului  Turnu Măgurele, conform anexei nr. 1 parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Primarul municipiului Turnu Măgurele prin serviciul urbanism şi gospodărie comunală va duce la  îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.3. Secretarul municipiului Turnu Măgurele prin grija serviciului juridic și administraţie publică locală va asigura comunicările şi publicitatea prezentei hotărâri.

AVIZAT  DE  LEGALITATE,

SECRETAR

JR. DANIEL EDUARD OCTAVIAN FRANCHEVICI

JUDEŢUL TELEORMAN

CONSILIUL  LOCAL AL MUNICIPIULUI TURNU  MĂGURELE   

                                                                  HOTĂRÂRE

Privește :  aprobarea  listei privind ordinea de prioritate în soluționarea cererilor de locuință construite din fonduri de  la  bugetul  de stat prin ANL, în  regim de închiriere  pentru  tineri

               Consiliul  Local al municipiului Turnu Măgurele, judetul Teleorman,

Având în vedere:

 • expunerea de motive nr. 10688/12.04.2019  a primarului  municipiului   Turnu Măgurele;
 • raportul de fundamentare  nr. 10689/12.04.2019 întocmit  de Serviciul Urbanism şi Gospodărie Comunală;
 • prevederile Legii nr.152/1998 privind înfiinţarea Agenției Naționale pentru Locuințe, rerepublicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • prevederile H.G.R. nr.962/2001 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, cu modificările şi completările ulterioare;
 • procesul-verbal nr. 10497/10.04.2019 al Comisiei sociale pentru repartizarea locuinţelor pentru tineri destinate închirierii, desemnată prin Dispozitia nr.737/27.12.2016;
 • raportul de avizare al comisiei de specialitate a Consiliului local al municipiului Turnu Măgurele;
 • în conformitate cu prevederile art.36 alin.(1), alin.(2) lit”d” şi alin.(6) lit.”a” pct.17 din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată , cu modificările şi completările ulterioare.

      În temeiul art.45 alin.(1) şi art.115 alin.(1) lit.”b” din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare.

HOTĂRĂŞTE:

Art.1.  Se aprobă lista privind ordinea de prioritate în soluționarea  cererilor de locuință construite din fonduri de la bugetul de stat prin A.N.L., în regim de închiriere pentru tineri la nivelul municipiului  Turnu Măgurele, conform anexei nr. 1 parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Primarul municipiului Turnu Măgurele prin serviciul urbanism şi gospodărie comunală va duce la  îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.3. Secretarul municipiului Turnu Măgurele prin grija serviciului juridic și administraţie publică locală va asigura comunicările şi publicitatea prezentei hotărâri.

 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

CRISTEA FLORENTIN

                                                                                                                         CONTRASEMNEAZĂ,

                                                                                                                                            SECRETAR,

            Jr. Franchevici Daniel Eduard Octavian

Turnu Măgurele

Nr.________/___________2019

JUDEŢUL TELEORMAN

CONSILIUL  LOCAL AL MUNICIPIULUI TURNU  MĂGURELE   

                                                                                                                                              PROIECT

                                                                                                                         Iniţiat: PRIMAR

                                                                       Întocmit: serviciul urbanism şi gospodărie comunală  

                                                                  HOTĂRÂRE

Privește:  repartizarea unor locuinţe construite din  fonduri de  la  bugetul de stat prin  ANL, în  regim de închiriere  pentru  tineri, devenite disponibile în municipiul Turnu Măgurele

               Consiliul  Local al municipiului Turnu Măgurele, judetul Teleorman,

Având în vedere:

 • expunerea de motive nr. 10690/12.04.2019 a primarului  municipiului   Turnu Măgurele;
 • raportul de fundamentare  nr. 10691/12.04.2019 întocmit de Serviciul Urbanism şi Gospodărie Comunală;
 • prevederile Legii nr.152/1998 privind înfiinţarea Agenției Naționale pentru Locuințe, rerepublicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • prevederile H.G.R. nr.962/2001 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, cu modificările şi completările ulterioare;
 • prevederile Legii 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • procesul-verbal nr. 10499/10.04.2019 al Comisiei sociale pentru repartizarea locuinţelor pentru tineri destinate închirierii, desemnată prin Dispozitia nr.737/27.12.2016;
 • raportul de avizare al comisiei de specialitate a Consiliului local al municipiului Turnu Măgurele;
 • în conformitate cu prevederile art.36 alin.(1), alin.(2) lit”d” şi alin.(6) lit.”a” pct.17 din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată , cu modificările şi completările ulterioare.

      În temeiul art.45 alin.(3) şi art.115 alin.(1) lit.”b” din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare.

HOTĂRĂŞTE:

           Art.1. Se aprobă rezilierea contractului de închiriere nr. 792/10.01.2017, încheiat cu doamna Sandu  Gabriela – Mădălina, pentru apartamentul nr. 16, situat în municipiul Turnu Măgurele strada Abatorului, bloc P3, scara 1, etaj 3, urmare cererii nr. 9251/28.03.2019.

            Art.2. Se aprobă rezilierea contractului de închiriere nr. 830/10.01.2017, încheiat cu domnul Gruia Sabin – Vicențiu pentru apartamentul nr. 6, situat în municipiul Turnu Măgurele strada Abatorului, bloc P6, scara 1, etaj 1, urmare cererii nr. 10399/09.04.2019.

Art.3. Se aprobă repartizarea apartamentului nr.6, situat în municipiul Turnu Măgurele, strada Abatorului, bloc P6, scara 1, etaj 1,  doamnei Meiroșu Lenuța – Ionela, conform listei privind ordinea de prioritate.

Art.4. Se aprobă repartizarea apartamentului nr.16, situat în municipiul Turnu Măgurele, strada Abatorului, bloc P3, scara 1, etaj 3,  domnului Caragea Adrian, conform listei privind ordinea de prioritate.

Art.5. Primarul municipiului Turnu Măgurele prin serviciul urbanism şi gospodărie comunală şi serviciul impozite și taxe locale, va urmări ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.6. Secretarul municipiului Turnu Măgurele prin grija serviciului juridic și administraţie publică locală va asigura comunicările şi publicitatea prezentei hotărâri.

AVIZAT  DE  LEGALITATE,

SECRETAR

JR. DANIEL EDUARD OCTAVIAN FRANCHEVICI

JUDEŢUL TELEORMAN

CONSILIUL  LOCAL AL MUNICIPIULUI TURNU  MĂGURELE                                                                                                                                                

                                                                  HOTĂRÂRE

Privește:  repartizarea unor locuinţe construite din  fonduri de  la  bugetul de stat prin  ANL, în  regim de închiriere  pentru  tineri, devenite disponibile în municipiul Turnu Măgurele

               Consiliul  Local al municipiului Turnu Măgurele, judetul Teleorman,

Având în vedere:

 • expunerea de motive nr. 10690/12.04.2019 a primarului  municipiului   Turnu Măgurele;
 • raportul de fundamentare  nr. 10691/12.04.2019 întocmit de Serviciul Urbanism şi Gospodărie Comunală;
 • prevederile Legii nr.152/1998 privind înfiinţarea Agenției Naționale pentru Locuințe, rerepublicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • prevederile H.G.R. nr.962/2001 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, cu modificările şi completările ulterioare;
 • prevederile Legii 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • procesul-verbal nr. 10499/10.04.2019 al Comisiei sociale pentru repartizarea locuinţelor pentru tineri destinate închirierii, desemnată prin Dispozitia nr.737/27.12.2016;
 • raportul de avizare al comisiei de specialitate a Consiliului local al municipiului Turnu Măgurele;
 • în conformitate cu prevederile art.36 alin.(1), alin.(2) lit”d” şi alin.(6) lit.”a” pct.17 din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată , cu modificările şi completările ulterioare.

      În temeiul art.45 alin.(3) şi art.115 alin.(1) lit.”b” din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare.

HOTĂRĂŞTE:

           Art.1. Se aprobă rezilierea contractului de închiriere nr. 792/10.01.2017, încheiat cu doamna Sandu  Gabriela – Mădălina, pentru apartamentul nr. 16, situat în municipiul Turnu Măgurele strada Abatorului, bloc P3, scara 1, etaj 3, urmare cererii nr. 9251/28.03.2019.

            Art.2. Se aprobă rezilierea contractului de închiriere nr. 830/10.01.2017, încheiat cu domnul Gruia Sabin – Vicențiu pentru apartamentul nr. 6, situat în municipiul Turnu Măgurele strada Abatorului, bloc P6, scara 1, etaj 1, urmare cererii nr. 10399/09.04.2019.

Art.3. Se aprobă repartizarea apartamentului nr.6, situat în municipiul Turnu Măgurele, strada Abatorului, bloc P6, scara 1, etaj 1,  doamnei Meiroșu Lenuța – Ionela, conform listei privind ordinea de prioritate.

Art.4. Se aprobă repartizarea apartamentului nr.16, situat în municipiul Turnu Măgurele, strada Abatorului, bloc P3, scara 1, etaj 3,  domnului Caragea Adrian, conform listei privind ordinea de prioritate.

Art.5. Primarul municipiului Turnu Măgurele prin serviciul urbanism şi gospodărie comunală şi serviciul impozite și taxe locale, va urmări ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.6. Secretarul municipiului Turnu Măgurele prin grija serviciului juridic și administraţie publică locală va asigura comunicările şi publicitatea prezentei hotărâri.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

CRISTEA FLORENTIN

                                                                                                                         CONTRASEMNEAZĂ,

                                                                                                                                            SECRETAR,

            Jr. Franchevici Daniel Eduard Octavian

Turnu Măgurele

Nr.________/___________2019

Judeţul Teleorman

Municipiul Turnu Măgurele

PRIMAR

Nr.___________/___________2019

EXPUNERE DE MOTIVE

La proiectul de hotărâre privind aprobarea vânzării în rate şi stabilirea preţului de vânzare a locuinţei nr.2 situată în strada Abatorului, bloc P3, scara 1, parter, construită prin

Agenţia Naţională pentru Locuinţe

               Potrivit prevederilor Legii nr.152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, republicată cu modificările şi completările ulterioare, unităţile locative construite prin ANL pot fi vândute titularilor contractelor de închiriere, numai la solicitarea acestora după expirarea a minim un an de închiriere neîntreruptă către acelaşi titular şi/sau către persoana în beneficiul căreia s-a continuat închirierea în condiţiile legii, fără ca vânzarea să fie condiţionată de vârsta solicitantului.

               Procedura de vânzare a locuinţelor pentru tineri destinate închirierii  este prevăzută în Regulamentul de vânzare a locuinţelor construite din fonduri de la bugetul de stat prin ANL aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al municipiului Turnu Măgurele nr.33/28.03.2018  modificată prin Hotărârea Consiliului Local al municipiului Turnu Măgurele nr.35/28.03.2019.

               Cu cererea nr.2760/31.01.2019 şi cererea nr.9324/29.03.2019, domnul Creţu Dan, în calitate de titular al contractului de închiriere nr.800/10.01.2017, solicită cumpărarea apartamentului nr.2, situat în strada Abatorului, bloc P3, scara 1, parter, cu plata unui avans de 15%, eşalonarea sumei rămase de plată în rate conform legislaţiei în vigoare, respectiv achitarea comisionului de 1%.

                Având în vedere faptul că solicitantul îndeplineşte toate condiţiile pentru cumpărarea acestei unităţi locative conform Regulamentului de vânzare a locuinţelor construite din fonduri de la bugetul de stat prin ANL aprobat prin H.C.L nr.33/28.03.2018  modificată prin H.C.L. nr.35/28.03.2019, propun spre dezbatere şi adoptare autorităţii deliberative la nivelul municipiului Turnu Măgurele prezentul proiect de hotărâre ce vizează  aprobarea vânzării în rate şi stabilirea preţului de vânzare a locuinţei nr.2 situată în strada Abatorului, bloc P3, scara 1, parter, construită prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe.

PRIMAR,

CUCLEA DĂNUŢ

JUDEŢUL TELEORMAN

CONSILIUL  LOCAL AL MUNICIPIULUI TURNU  MĂGURELE

                                                                                                                                              PROIECT

                                                                                                                         Iniţiat: PRIMAR

                                                                       Întocmit: serviciul urbanism şi gospodărie comunală  

                                                                  HOTĂRÂRE

Privește:  aprobarea vânzării în rate şi stabilirea preţului de vânzare a locuinţei nr.2 situată în strada Abatorului, bloc P3, scara 1, parter, construită prin

Agenţia Naţională pentru Locuinţe

               Consiliul  Local al municipiului Turnu Măgurele, judetul Teleorman,

Având în vedere:

– expunerea de motive nr.___________/__________2019 a primarului  municipiului   Turnu Măgurele; – – raportul de fundamentare  comun nr.__________/__________2019  întocmit de serviciul urbanism şi gospodărie comunală, serviciul buget-contabilitate – contracte, serviciul impozite şi taxe locale şi serviciul juridic şi administraţie publică locală;

– prevederile Legii nr.152/1998 privind înfiinţarea Agenției Naționale pentru Locuințe, rerepublicată, cu modificările şi completările ulterioare;

– prevederile H.G.R. nr.962/2001 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, cu modificările şi completările ulterioare;

– prevederile H.C.L nr.33/28.03.2018 privind aprobarea regulamentului de vânzare a locuinţelor construite de la bugetul de stat prin ANL în regim de închiriere pentru tineri în municipiul Turnu Măgurele, modificată prin H.C.L nr.35/28.03.2019;

– procesul-verbal nr.10854/15.04.2019 al Comisiei pentru determinarea preţurilor de vânzare a locuinţelor construite prin ANL, desemnată prin Dispozitia nr.125/05.02.2018;

– raportul de avizare al comisiei de specialitate a Consiliului local al municipiului Turnu Măgurele;

– în conformitate cu prevederile art.36 alin.(1), alin.(2) lit”d” şi alin.(6) lit.”a” pct.17 din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată , cu modificările şi completările ulterioare;

                În temeiul art.45 alin.(3) şi art.115 alin.(1) lit.”b” din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:

          Art.1  Se aprobă vânzarea în rate a locuinţei nr.2  situată în Turnu Măgurele, strada Abatorului, bloc P3, scara 1, parter, judeţul Teleorman, construită prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe către domnul Creţu Dan, în calitate de titular al contractului de închiriere nr.800/10.01.2017.

          Art.2  (1)  Vânzarea locuinţei identificată la art.1 din prezenta se face la preţul de 144.891,18 lei, din care suma de 143.456,61 lei reprezintă valoarea de vânzare cuvenită Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe şi suma de 1434,57 lei reprezentând comision de 1% ce revine autorităţii locale.

                  (2) Vânzarea locuinţei identificată la art.1 din prezenta se face astfel:

a). plata unui avans de 15% în sumă de 21.518,49 lei;

b). plata unui comision în sumă de 1.434,57 lei ce  revine autorităţii locale;

c) plata în rate egale în maximum 25 de ani pentru diferenţa de preţ în sumă de 121.938,12 lei la care se aplică o dobândă care reprezintă dobânda de referinţă a Băncii Naţionale a României la care se adaugă două puncte procentuale.

           Art.3  Condiţiile de vânzare a locuinţei nr.2  situată în Turnu Măgurele, strada Abatorului, bloc P3, scara 1, parter, judeţul Teleorman, în suprafaţă totală construită de 109,69 mp, din care suprafaţă construită 77,45 mp şi suprafaţă cote părţi comune 32,24 mp, către domnul Creţu Dan  în calitate de cumpărător, se vor stabili prin contractul de vânzare – cumpărare încheiat în formă autentică cu respectarea legislaţiei în vigoare referitoare la vânzarea locuinţelor construite din fonduri de la bugetul de stat prin ANL.

Art.4 Primarul municipiului Turnu Măgurele prin grija serviciului serviciul urbanism şi gospodărie comunală, serviciului buget-contabilitate – contracte, serviciului impozite şi taxe locale şi serviciului juridic şi administraţie publică locală va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.5  Serviciul juridic şi administraţie publică locală va asigura comunicările şi publicitatea prezentei hotărâri.

            AVIZAT  DE  LEGALITATE,

     SECRETAR

JR. DANIEL EDUARD OCTAVIAN FRANCHEVICI

JUDEŢUL TELEORMAN

CONSILIUL  LOCAL AL MUNICIPIULUI TURNU  MĂGURELE

                                                                  HOTĂRÂRE

Privește:  aprobarea vânzării în rate şi stabilirea preţului de vânzare a locuinţei nr.2 situată în strada Abatorului, bloc P3, scara 1, parter, construită prin

Agenţia Naţională pentru Locuinţe

               Consiliul  Local al municipiului Turnu Măgurele, judetul Teleorman,

Având în vedere:

– expunerea de motive nr.___________/__________2019 a primarului  municipiului   Turnu Măgurele;

– raportul de fundamentare  comun nr.__________/__________2019  întocmit de serviciul urbanism şi gospodărie comunală, serviciul buget-contabilitate – contracte, serviciul impozite şi taxe locale şi serviciul juridic şi administraţie publică locală;

– prevederile Legii nr.152/1998 privind înfiinţarea Agenției Naționale pentru Locuințe, rerepublicată, cu modificările şi completările ulterioare;

– prevederile H.G.R. nr.962/2001 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, cu modificările şi completările ulterioare;

– prevederile H.C.L nr.33/28.03.2018 privind aprobarea regulamentului de vânzare a locuinţelor construite de la bugetul de stat prin ANL în regim de închiriere pentru tineri în municipiul Turnu Măgurele, modificată prin H.C.L nr.35/28.03.2019;

– procesul-verbal nr.10854/15.04.2019 al Comisiei pentru determinarea preţurilor de vânzare a locuinţelor construite prin ANL, desemnată prin Dispozitia nr.125/05.02.2018;

– raportul de avizare al comisiei de specialitate a Consiliului local al municipiului Turnu Măgurele;

– în conformitate cu prevederile art.36 alin.(1), alin.(2) lit”d” şi alin.(6) lit.”a” pct.17 din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată , cu modificările şi completările ulterioare;

                În temeiul art.45 alin.(3) şi art.115 alin.(1) lit.”b” din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:

          Art.1  Se aprobă vânzarea în rate a locuinţei nr.2  situată în Turnu Măgurele, strada Abatorului, bloc P3, scara 1, parter, judeţul Teleorman, construită prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe către domnul Creţu Dan, în calitate de titular al contractului de închiriere nr.800/10.01.2017.

          Art.2  (1)  Vânzarea locuinţei identificată la art.1 din prezenta se face la preţul de 144.891,18 lei, din care suma de 143.456,61 lei reprezintă valoarea de vânzare cuvenită Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe şi suma de 1434,57 lei reprezentând comision de 1% ce revine autorităţii locale.

                  (2) Vânzarea locuinţei identificată la art.1 din prezenta se face astfel:

a). plata unui avans de 15% în sumă de 21.518,49 lei;

b). plata unui comision în sumă de 1.434,57 lei ce  revine autorităţii locale;

c) plata în rate egale în maximum 25 de ani pentru diferenţa de preţ în sumă de 121.938,12 lei la care se aplică o dobândă care reprezintă dobânda de referinţă a Băncii Naţionale a României la care se adaugă două puncte procentuale.

           Art.3  Condiţiile de vânzare a locuinţei nr.2  situată în Turnu Măgurele, strada Abatorului, bloc P3, scara 1, parter, judeţul Teleorman, în suprafaţă totală construită de 109,69 mp, din care suprafaţă construită 77,45 mp şi suprafaţă cote părţi comune 32,24 mp, către domnul Creţu Dan  în calitate de cumpărător, se vor stabili prin contractul de vânzare – cumpărare încheiat în formă autentică cu respectarea legislaţiei în vigoare referitoare la vânzarea locuinţelor construite din fonduri de la bugetul de stat prin ANL.

Art.4 Primarul municipiului Turnu Măgurele prin grija serviciului serviciul urbanism şi gospodărie comunală, serviciului buget-contabilitate – contracte, serviciului impozite şi taxe locale şi serviciului juridic şi administraţie publică locală va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.5  Serviciul juridic şi administraţie publică locală va asigura comunicările şi publicitatea prezentei hotărâri.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

CRISTEA FLORENTIN

                                                                                                                      CONTRASEMNEAZĂ,

                                                                                                                                            SECRETAR,

            Jr. FRANCHEVICI DANIEL EDUARD OCTAVIAN

Turnu Măgurele

Nr.________/___________2019

ROMANIA

JUDETUL TELEORMAN

  CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TURNU MĂGURELE

                                                                                                   PROIECT

                                                                                                  INIŢIAT : PRIMAR

 ÎNTOCMIT : SERVICIUL IMPOZITE ŞI TAXE LOCALE

HOTĂRÂRE

Priveşte: Stabilirea nivelului impozitelor şi taxelor locale pentru anul fiscal 2020

în municipiul Turnu Măgurele

            În temeiul art. 45 alin.(2) lit. c) şi art.115 alin.(1) lit. b) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

– luând în considerare prevederile art. 9 pct. 3 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985 şi ratificată prin Legea nr. 199/1997,

            – având în vedere Expunerea de motive nr. 10973/16.04.2019 a Primarului municipiului Turnu Măgurele;

            – având în vedere Raportul de fundamentare nr.10975/16.04.2019 al Serviciului Impozite şi taxe locale la proiectul de hotărâre privind stabilirea nivelului impozitelor şi taxelor locale pentru anul fiscal 2020 în municipiul Turnu Măgurele;

– având în vedere prevederile :

– art. 36, alin. (1), alin.(2) lit. b) şi  alin.(4), lit.c) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

– art.5,alin.(1) lit.a) ,art.16 alin.(2) ,art. 20, alin.(1) lit. b) si art.30 din Legea nr.273 /2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

-prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;

-prevederile O.G. nr.2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor,cu modificarile si completarile ulterioare;

-prevederile Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare;

-prevederile Legii nr.52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicată;

           – avizul comisiei de specialitate a Consiliului local al municipiului Turnu Măgurele;

ţinând seama de necesităţile de creştere a veniturilor proprii  ale bugetului local pentru anul 2020 în scopul asigurării finanţării cheltuielilor publice locale, pe de o parte, precum şi de condiţiile locale specifice zonei, pe de altă parte,

Consiliul Local al municipiului Turnu Măgurele

adoptă prezenta 

HOTĂRÂRE:

Art.1 Se stabilesc valorile impozabile, impozitele şi taxele locale şi amenzile în sume fixe sau cote procentuale pentru anul 2020, astfel cum sunt redate în anexa nr. 1 la prezenta hotărâre.

Art.2 Bonificaţia prevăzută la art. 462 alin.(2), art. 467 alin.(2) şi art.472 alin.(2) din Legea nr.227/2015, se stabileşte după cum urmează :

 1. în cazul impozitului pe clădiri, la 10% – persoane fizice;
 2. în cazul impozitului pe teren, la 10% – persoane fizice;
 3. în cazul impozitului pe mijloacele de transport, la 10% – persoane fizice.

            Art.3 Pentru determinarea impozitului/taxei pe clădiri  şi a taxei pentru eliberarea autorizaţiei de construire în cazul persoanelor fizice, precum şi a impozitului/taxei pe teren, pentru anul 2020, se aplică Hotărârea Consiliului Local al municipiului Turnu Măgurele privind delimitarea pe zone a intravilanului din perimetrul municipiului Turnu Măgurele.

Art.4 Lista actelor normative prin care sunt instituite impozite şi taxe locale, inclusiv hotărârile Consiliului Local al municipiului Turnu Măgurele prin care s-au stabilit impozite şi taxe locale pe o perioadă de 5 ani anteriori anului fiscal 2020, este prevăzută în anexa nr. 2.

Art.5 Lista cuprinzând actele normative, inclusiv hotărârile Consiliului Local al municipiului Turnu Măgurele, în temeiul cărora s-au acordat facilităţi fiscale pe o perioadă de 5 ani anteriori anului fiscal 2020, este prevăzută în anexa nr. 3.

Art.6 Se aprobă procedura de acordare a facilităţilor fiscale categoriilor de persoane fizice prevăzute de Legea nr. 227/2015,  potrivit anexei nr. 4.

            Art.7 Se stabileşte în vederea recuperării obligaţiilor fiscale neachitate, publicarea la sfârşitul fiecărei luni  din trimestrul următor celui de raportare, a  listei debitorilor – persoane juridice, care înregistrează obligaţii fiscale restante în sumă mai mare sau egală cu 1000 lei.

            Art.8  Se stabileşte plafonul obligaţiilor fiscale restante la 31.12.2019 care vor fi anulate, în cuantum de până la 39 lei inclusiv.

Art.9  Anexele 1 – 4  fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.10 Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 01.01.2020, dată la care H.C.L.nr.42/24.04.2018 încetează aplicabilitatea.

Art.11 (1) Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului – Judeţul Teleorman în vederea exercitării controlului cu privire la legalitate şi se aduce la cunoştinţă publică prin grija secretarului municipiului Turnu Măgurele.

                 (2) Aducerea la cunoştinţă publică se face prin afişare la sediul şi pe site-ul propriu al autorităţii administraţiei publice locale, prin afişare în zona centrală a municipiului şi cartierele Măgurele şi Odaia şi prin publicare în revista „Ecouri Dunărene” – publicaţie a Consiliului Local Turnu Măgurele.

Avizat de legalitate,

Secretar,

Jr.Franchevici Daniel Eduard Octavian

ROMANIA

JUDETUL TELEORMAN

  CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TURNU MĂGURELE

HOTĂRÂRE

Priveşte: Stabilirea nivelului impozitelor şi taxelor locale pentru anul fiscal 2020

în municipiul Turnu Măgurele

            În temeiul art. 45 alin.(2) lit. c) şi art.115 alin.(1) lit. b) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

– luând în considerare prevederile art. 9 pct. 3 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985 şi ratificată prin Legea nr. 199/1997,

            – având în vedere Expunerea de motive nr. 10973/16.04.2019 a Primarului municipiului Turnu Măgurele;

            – având în vedere Raportul de fundamentare nr.10975/16.04.2019 al Serviciului Impozite şi taxe locale la proiectul de hotărâre privind stabilirea nivelului impozitelor şi taxelor locale pentru anul fiscal 2020 în municipiul Turnu Măgurele;

– având în vedere prevederile :

– art. 36, alin. (1), alin.(2) lit. b) şi  alin.(4), lit.c) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

– art.5,alin.(1) lit.a) ,art.16 alin.(2) ,art. 20, alin.(1) lit. b) si art.30 din Legea nr.273 /2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

-prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;

-prevederile O.G. nr.2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor,cu modificarile si completarile ulterioare;

-prevederile Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare;

-prevederile Legii nr.52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicată;

           – avizul comisiei de specialitate a Consiliului local al municipiului Turnu Măgurele;

ţinând seama de necesităţile de creştere a veniturilor proprii  ale bugetului local pentru anul 2020 în scopul asigurării finanţării cheltuielilor publice locale, pe de o parte, precum şi de condiţiile locale specifice zonei, pe de altă parte,

Consiliul Local al municipiului Turnu Măgurele

adoptă prezenta 

HOTĂRÂRE:

Art.1 Se stabilesc valorile impozabile, impozitele şi taxele locale şi amenzile în sume fixe sau cote procentuale pentru anul 2020, astfel cum sunt redate în anexa nr. 1 la prezenta hotărâre.

Art.2 Bonificaţia prevăzută la art. 462 alin.(2), art. 467 alin.(2) şi art.472 alin.(2) din Legea nr.227/2015, se stabileşte după cum urmează :

 • în cazul impozitului pe clădiri, la 10% – persoane fizice;
 • în cazul impozitului pe teren, la 10% – persoane fizice;
 • în cazul impozitului pe mijloacele de transport, la 10% – persoane fizice.

            Art.3 Pentru determinarea impozitului/taxei pe clădiri  şi a taxei pentru eliberarea autorizaţiei de construire în cazul persoanelor fizice, precum şi a impozitului/taxei pe teren, pentru anul 2020, se aplică Hotărârea Consiliului Local al municipiului Turnu Măgurele privind delimitarea pe zone a intravilanului din perimetrul municipiului Turnu Măgurele.

Art.4 Lista actelor normative prin care sunt instituite impozite şi taxe locale, inclusiv hotărârile Consiliului Local al municipiului Turnu Măgurele prin care s-au stabilit impozite şi taxe locale pe o perioadă de 5 ani anteriori anului fiscal 2020, este prevăzută în anexa nr. 2.

Art.5 Lista cuprinzând actele normative, inclusiv hotărârile Consiliului Local al municipiului Turnu Măgurele, în temeiul cărora s-au acordat facilităţi fiscale pe o perioadă de 5 ani anteriori anului fiscal 2020, este prevăzută în anexa nr. 3.

Art.6 Se aprobă procedura de acordare a facilităţilor fiscale categoriilor de persoane fizice prevăzute de Legea nr. 227/2015,  potrivit anexei nr. 4.

            Art.7 Se stabileşte în vederea recuperării obligaţiilor fiscale neachitate, publicarea la sfârşitul fiecărei luni  din trimestrul următor celui de raportare, a  listei debitorilor – persoane juridice, care înregistrează obligaţii fiscale restante în sumă mai mare sau egală cu 1000 lei.

            Art.8  Se stabileşte plafonul obligaţiilor fiscale restante la 31.12.2019 care vor fi anulate, în cuantum de până la 39 lei inclusiv.

Art.9  Anexele 1 – 4  fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.10 Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 01.01.2020, dată la care H.C.L.nr.42/24.04.2018 încetează aplicabilitatea.

Art.11 (1) Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului – Judeţul Teleorman în vederea exercitării controlului cu privire la legalitate şi se aduce la cunoştinţă publică prin grija secretarului municipiului Turnu Măgurele.

                 (2) Aducerea la cunoştinţă publică se face prin afişare la sediul şi pe site-ul propriu al autorităţii administraţiei publice locale, prin afişare în zona centrală a municipiului şi cartierele Măgurele şi Odaia şi prin publicare în revista „Ecouri Dunărene” – publicaţie a Consiliului Local Turnu Măgurele.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

                                                             CRISTEA FLORENTIN

CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR,

Jr.Franchevici Daniel Eduard Octavian

Turnu Măgurele

Nr.________/___________2019

Judeţul Teleorman

Consiliul local al municipiului Turnu Măgurele

HOTĂRÂRE

Priveşte: aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 al  Spitalului Municipal

Turnu Măgurele

           Consiliul local al municipiului Turnu Măgurele, judeţul Teleorman,

Având în vedere:

– expunerea de motive nr.11238/17.04.2019 a primarului municipiului Turnu Măgurele;

–  raportul de fundamentare nr.3540/16.04.2019 al Spitalului Municipal Turnu Măgurele;

– prevederile Legii nr.50/2019 a bugetului de stat pe anul 2019;

–  prevederile Legii nr.82/1991 (r4) a contabilităţii, cu modificările şi completările ulterioare;

– prevederile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

– prevederile Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare;

– prevederile H.C.L nr.83/28.06.2010 privind transferul managementului asistenţei medicale desfăşurate la nivelul unităţii sanitare publice cu paturi – Spitalul Municipal Turnu Măgurele către Consiliul Local Turnu Măgurele;

– raportul de avizare al comisiei de specialitate a Consiliului local al municipiului Turnu Măgurele;

– în conformitate cu prevederile art.36 alin.(1), alin.(2) lit.”b” şi alin.(4) lit.”a” din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare;

                      În temeiul art.45 alin.(1) şi art.115 alin.(1) lit.”b” din din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:

                    Art.1  Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 al Spitalului Municipal Turnu Măgurele conform anexelor nr.1, nr.2  şi nr.3 părţi integrante din prezenta.

                    Art.2 Managerul Spitalului Municipal Turnu Măgurele prin compartimentul de specialitate va urmări ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

                    Art.3 Secretarul municipiului Turnu Măgurele prin grija serviciului juridic şi administraţie publică locală va asigura comunicările şi publicitatea prezentei.   

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

                                                             CRISTEA FLORENTIN

CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR,

Jr.Franchevici Daniel Eduard Octavian

Turnu Măgurele

Nr.________/___________2019

Judeţul Teleorman

Consiliul local al municipiului Turnu Măgurele

                                                                                                                                             PROIECT

Iniţiat: PRIMAR

                                                                                    Întocmit: Spitalul municipal Turnu Măgurele

HOTĂRÂRE

Priveşte: aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 al  Spitalului Municipal

Turnu Măgurele

           Consiliul local al municipiului Turnu Măgurele, judeţul Teleorman,

Având în vedere:

– expunerea de motive nr.11238/17.04.2019 a primarului municipiului Turnu Măgurele;

–  raportul de fundamentare nr.3540/16.04.2019 al Spitalului Municipal Turnu Măgurele;

– prevederile Legii nr.50/2019 a bugetului de stat pe anul 2019;

–  prevederile Legii nr.82/1991 (r4) a contabilităţii, cu modificările şi completările ulterioare;

– prevederile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

– prevederile Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare;

– prevederile H.C.L nr.83/28.06.2010 privind transferul managementului asistenţei medicale desfăşurate la nivelul unităţii sanitare publice cu paturi – Spitalul Municipal Turnu Măgurele către Consiliul Local Turnu Măgurele;

– raportul de avizare al comisiei de specialitate a Consiliului local al municipiului Turnu Măgurele;

– în conformitate cu prevederile art.36 alin.(1), alin.(2) lit.”b” şi alin.(4) lit.”a” din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare;

                      În temeiul art.45 alin.(1) şi art.115 alin.(1) lit.”b” din din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:

                    Art.1   Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 al Spitalului Municipal Turnu Măgurele conform anexelor nr.1, nr.2  şi nr.3 părţi integrante din prezenta.

                    Art.2   Managerul Spitalului Municipal Turnu Măgurele prin compartimentul de specialitate va urmări ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

                    Art.3  Secretarul municipiului Turnu Măgurele prin grija serviciului juridic şi administraţie publică locală va asigura comunicările şi publicitatea prezentei.   

AVIZAT DE LEGALITATE,

SECRETAR,

Jr.Franchevici Daniel Eduard Octavian

Judeţul Teleorman

Municipiul Turnu Măgurele

PRIMAR

Nr.11238/17.04.2019

EXPUNERE DE MOTIVE

La proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 al Spitalului Municipal Turnu Măgurele

                      Prin Hotărârea Guvernului României nr.529/2010 a fost aprobată lista unităţilor sanitare publice cu paturi pentru care se tarnsferă managementul asistenţei medicale către autorităţile administraţiei publice locale, iar în anexa nr.2 la poziţia 304 figurează Spitalul Municipal Turnu Măgurele care se transferă către Consiliul local al municipiului Turnu Măgurele.

                      Pentru ducerea la îndeplinire  a acestui act normativ, autoritatea deliberativă a adoptat H.C.L nr.83/28.06.2010 privind transferul managementului asistenţei medicale desfăşurate la nivelul unităţii sanitare publice cu paturi – Spitalul Municipal Turnu Măgurele către Consiliul Local Turnu Măgurele.

                      În acest sens, pentru asigurarea funcţionalităţii acestei instituţii publice este necesară aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2019, prezentul proiect de hotărâre fiind întocmit în conformitate cu prevederile Legii nr.82/1991 (r4) a contabilităţii, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv prevederile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare.

PRIMAR,

CUCLEA DĂNUŢ

Judeţul Teleorman

Consiliul local al municipiului Turnu Măgurele

                                                                           HOTĂRÂRE

Priveşte: actualizarea statului de funcţii şi numărul de personal al unităţii sanitare publice cu paturi – Spitalul Municipal Turnu Măgurele

                   Consiliul local al municipiului Turnu Măgurele, judeţul Teleorman,

Având în vedere:

– expunerea de motive nr.11239/17.04.2019 a primarului municipiului Turnu Măgurele;

– raportul de fundamentare nr.3510/15.04.2019 al Spitalului Municipal Turnu Măgurele;

– prevederile Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare;

– prevederile H.C.L nr.83/28.06.2010 privind transferul managementului asistenţei medicale desfăşurate la nivelul unităţii sanitare publice cu paturi – Spitalul Municipal Turnu Măgurele către Consiliul Local Turnu Măgurele;

– raportul de avizare al comisiei de specialitate a Consiliului local al municipiului Turnu Măgurele;

– în conformitate cu prevederile art.36 alin.(1), alin.(2) lit.”a” şi alin.(3) lit.”b” din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare,

                      În temeiul art.45 alin.(1) şi art.115 alin.(1) lit.”b” din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:

              Art.1 Se aprobă actualizarea statului de funcţii şi numărul de personal la nivelul unităţii sanitare publice cu paturi – Spitalul Municipal Turnu Măgurele, conform anexei nr.1 parte integrantă din prezenta hotărâre.

              Art.2 Managerul Spitalului Municipal Turnu Măgurele prin compartimentul de specialitate va duce la îndeplinire prevederile prezentei.

              Art.3 Secretarul municipiului Turnu Măgurele prin grija serviciului juridic şi administraţie publică locală va asigura comunicările şi publicitatea prezentei.

Preşedinte de şedinţă,

CRISTEA FLORENTIN

                                                                                                                         Contrasemnează,

                                                                                                                                Secretar,

      Jr.Franchevici Daniel Eduard Octavian

Turnu Măgurele

Nr.________/__________2019

Judeţul Teleorman

Consiliul local al municipiului Turnu Măgurele

                                                                                                                                    PROIECT

                                                                                                                                Iniţiat: PRIMAR

                                                                               Întocmit: Spitalul municipal Turnu Măgurele

                                                                       HOTĂRÂRE

Priveşte: actualizarea statului de funcţii şi numărul de personal al unităţii sanitare publice cu paturi – Spitalul Municipal Turnu Măgurele

                   Consiliul local al municipiului Turnu Măgurele, judeţul Teleorman,

Având în vedere:

– expunerea de motive nr.11239/17.04.2019 a primarului municipiului Turnu Măgurele;

– raportul de fundamentare nr.3510/15.04.2019 al Spitalului Municipal Turnu Măgurele;

– prevederile Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare;

– prevederile H.C.L nr.83/28.06.2010 privind transferul managementului asistenţei medicale desfăşurate la nivelul unităţii sanitare publice cu paturi – Spitalul Municipal Turnu Măgurele către Consiliul Local Turnu Măgurele;

– raportul de avizare al comisiei de specialitate a Consiliului local al municipiului Turnu Măgurele;

– în conformitate cu prevederile art.36 alin.(1), alin.(2) lit.”a” şi alin.(3) lit.”b” din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare,

                      În temeiul art.45 alin.(1) şi art.115 alin.(1) lit.”b” din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:

              Art.1 Se aprobă actualizarea statului de funcţii şi numărul de personal la nivelul unităţii sanitare publice cu paturi – Spitalul Municipal Turnu Măgurele, conform anexei nr.1 parte integrantă din prezenta hotărâre.

              Art.2 Managerul Spitalului Municipal Turnu Măgurele prin compartimentul de specialitate va duce la îndeplinire prevederile prezentei.

              Art.3 Secretarul municipiului Turnu Măgurele prin grija serviciului juridic şi administraţie publică locală va asigura comunicările şi publicitatea prezentei.

Avizat de legalitate,

Secretar,

Jr.Franchevici Daniel Eduard Octavian

Judeţul Teleorman

Municipiul Turnu Măgurele

PRIMAR

Nr.11239/17.04.2019

EXPUNERE DE MOTIVE

La proiectul de hotărâre privind actualizarea statului de funcţii şi numărul de personal al unităţii sanitare publice cu paturi – Spitalul Municipal

Turnu Măgurele

                     Potrivit prevederilor Legii nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare, autorităţile deliberative exercită atribuţii în ceea ce priveşte organizarea şi funcţionarea aparatului de specialitate al primarului, ale instituţiilor şi serviciilor publice de interes local şi aprobă, în condiţiile legii, la propunerea primarului, înfiinţarea, organizarea şi statul de funcţii ale aparatului de specialitate al primarului, ale instituţiilor şi serviciilor publice de interes local.

                      Urmare adoptării de către autoritatea deliberativă a H.C.L nr.83/28.06.2010 prin care s-a aprobat transferul managementului asistenţei medicale desfăşurate la nivelul unităţii sanitare publice cu paturi – Spitalul Municipal Turnu Măgurele către Consiliul Local Turnu Măgurele este imperios necesară adoptarea de către autoritatea deliberativă a unei hotărâri privind actualizarea statului de funcţii şi numărul de personal al unităţii sanitare publice cu paturi – Spitalul Municipal Turnu Măgurele.

PRIMAR,

CUCLEA DĂNUŢ

Judeţul Teleorman

Consiliul local al municipiului Turnu Măgurele

                                                                 HOTĂRÂRE

Priveşte: aprobarea unui contract de prestări servicii încheiat între Municipiul Turnu Măgurele şi S.C. POLARIS M HOLDING SRL

             Consiliul local al municipiului Turnu Măgurele, judeţul Teleorman,

Având în vedere:

– expunerea de motive nr._________/_________2019 a primarului municipiului Turnu Măgurele;

– raportul comun de fundamentare nr.__________/__________2019 al serviciului urbanism şi gospodărie comunală, serviciului impozite şi taxe locale şi serviciului juridic şi administraţie publică locală;

– prevederile Legii nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, republicată cu modificările şi completările ulterioare;

– prevederile Legii nr.101/2006 a serviciului de salubrizare a localităţilor, republicată;

– prevederile H.C.L nr.3/29.01.2019 privind aprobarea Regulamentului pentru stabilirea şi colectarea taxei speciale de salubrizare la nivelul municipiului Turnu Măgurele;

– raportul de avizare al comisiei de specialitate a Consiliului local al municipiului Turnu Măgurele;

– în conformitate cu prevederile art.36 alin.(1), alin.(2) lit.”d” şi alin.(6) lit.”a” pct.14 din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare;

       În temeiul prevederilor art.45 alin.(1) şi art.115 alin.(1) lit.”b din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare,

                                                                             HOTĂRĂŞTE:

          Art.1   Se aprobă contractul de prestări servicii încheiat între Municipiul Turnu Măgurele şi S.C. POLARIS M HOLDING SRL în calitate de concesionar al serviciilor publice de colectare şi transport a deşeurilor municipale solide în judeţul Teleorman.  

          Art.2  Contractul de prestări servicii încheiat între Municipiul Turnu Măgurele şi S.C. POLARIS M HOLDING SRL este prevăzut în anexa nr.1 parte integrantă din prezenta.

          Art.3   Primarul municipiului Turnu Măgurele prin grija serviciului urbanism şi gospodărie comunală, serviciului impozite şi taxe locale, serviciului juridic şi administraţie publică locală şi serviciului buget-contabilitate – contracte.

          Art.4     Prezenta hotărâre va fi comunicată către:

a). Instituţia Prefectului – Judeţul Teleorman;

b).  Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „Managementul Deşeurilor Teleorman”;

c). Serviciul impozite şi taxe locale, serviciul buget-contabilitate – contracte, serviciul urbanism şi gospodărie comunală şi serviciul juridic şi administraţie publică locală din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Turnu Măgurele;

d). S.C. POLARIS M HOLDING SRL.

         Art.5 Secretarul municipiului Turnu Măgurele prin grija serviciului juridic şi administraţie publică locală va asigura comunicarea şi publicitatea prezentei.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

CRISTEA FLORENTIN

                 Contrasemnează,

SECRETAR,

Jr.Franchevici Daniel Eduard Octavian

Turnu Măgurele

Nr.________/__________2019

Judeţul Teleorman

Consiliul local al municipiului Turnu Măgurele

                                    PROIECT

                                                                                                                         Iniţiat: PRIMAR

                                                                       Întocmit: serviciul urbanism şi gospodărie comunală  

                                                                 HOTĂRÂRE

Priveşte: aprobarea unui contract de prestări servicii încheiat între Municipiul Turnu Măgurele şi S.C. POLARIS M HOLDING SRL

             Consiliul local al municipiului Turnu Măgurele, judeţul Teleorman,

Având în vedere:

– expunerea de motive nr._________/_________2019 a primarului municipiului Turnu Măgurele;

– raportul comun de fundamentare nr.__________/__________2019 al serviciului urbanism şi gospodărie comunală, serviciului impozite şi taxe locale şi serviciului juridic şi administraţie publică locală;

– prevederile Legii nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, republicată cu modificările şi completările ulterioare;

– prevederile Legii nr.101/2006 a serviciului de salubrizare a localităţilor, republicată;

– prevederile H.C.L nr.3/29.01.2019 privind aprobarea Regulamentului pentru stabilirea şi colectarea taxei speciale de salubrizare la nivelul municipiului Turnu Măgurele;

– raportul de avizare al comisiei de specialitate a Consiliului local al municipiului Turnu Măgurele;

– în conformitate cu prevederile art.36 alin.(1), alin.(2) lit.”d” şi alin.(6) lit.”a” pct.14 din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare;

       În temeiul prevederilor art.45 alin.(1) şi art.115 alin.(1) lit.”b din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare,

                                                                             HOTĂRĂŞTE:

          Art.1   Se aprobă contractul de prestări servicii încheiat între Municipiul Turnu Măgurele şi S.C. POLARIS M HOLDING SRL în calitate de concesionar al serviciilor publice de colectare şi transport a deşeurilor municipale solide în judeţul Teleorman.  

          Art.2  Contractul de prestări servicii încheiat între Municipiul Turnu Măgurele şi S.C. POLARIS M HOLDING SRL este prevăzut în anexa nr.1 parte integrantă din prezenta.

          Art.3   Primarul municipiului Turnu Măgurele prin grija serviciului urbanism şi gospodărie comunală, serviciului impozite şi taxe locale, serviciului juridic şi administraţie publică locală şi serviciului buget-contabilitate – contracte.

          Art.4     Prezenta hotărâre va fi comunicată către:

a). Instituţia Prefectului – Judeţul Teleorman;

b).  Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „Managementul Deşeurilor Teleorman”;

c). Serviciul impozite şi taxe locale, serviciul buget-contabilitate – contracte, serviciul urbanism şi gospodărie comunală şi serviciul juridic şi administraţie publică locală din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Turnu Măgurele;

d). S.C. POLARIS M HOLDING SRL.

          Art.5  Secretarul municipiului Turnu Măgurele prin grija serviciului juridic şi administraţie publică locală va asigura comunicarea şi publicitatea prezentei.

Avizat de legalitate,

Secretar,

Jr.Franchevici Daniel Eduard Octavian

Judeţul Teleorman

Consiliul local al municipiului Turnu Măgurele

                                                                                                                                        PROIECT

                                                                                                                                   Iniţiat: PRIMAR

                                                                      Întocmit: serviciul urbanism şi gospodărie comunală

                                                                      HOTĂRÂRE

Priveşte: aprobarea tarifelor pentru activităţile specifice serviciului de salubrizare delegate către operatorul S.C. SALUBRITATE-TURNU S.R.L. începând cu 01.05.2019

                        Consiliul local al municipiului Turnu Măgurele, judeţul Teleorman,

Având în vedere:

– expunerea de motive nr._________/_________2019 a primarului municipiului Turnu Măgurele;

– raportul de fundamentare nr.________/________2019 al serviciului urbanism şi gospodărie comunală;

– raportul de fundamentare nr.________/________2019  întocmit de S.C. SALUBRITATE-TURNU SRL;

– prevederile Legii nr.51/2006 – Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice, republicată cu modificările şi completările ulterioare;

– prevederile Legii nr.101/2006 – Legea serviciului de salubrizare a localităţilor, republicată cu modificările ulterioare;

– prevederile Ordinului nr.109/2007 privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activităţile specifice serviciului de salubrizare a localităţilor;

 – prevederile H.C.L nr.63/27.05.2013 privind înfiinţarea S.C SALUBRITATE-TURNU SRL prin reorganizarea pe cale administrativă a Serviciului Public Salubritate în societate comercială;

  – raportul de avizare al comisiei de specialitate a Consiliului local al municipiului Turnu Măgurele;

  – în conformitate cu prevederile art.36 alin.(1), alin.(2) lit.”d” şi alin.(6) lit.”a” pct.14 din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare,

                În temeiul art.45 alin.(1) şi art.115 alin.(1) lit.”b” din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare,

                                                         HOTĂRĂŞTE:

            Art.1 Începând cu data de 01.05.2019, se aprobă tarifele pentru activităţile specifice serviciului de salubrizare delegate către operatorul S.C. SALUBRITATE-TURNU S.R.L., conform  anexelor nr.1-17 părţi integrante din prezenta.

           Art.2  La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, prevederile H.C.L nr.7/30.01.2018 încetează aplicabilitatea.

           Art.3 Primarul municipiului Turnu Măgurele prin grija serviciului urbanism şi gospodărie comunală, serviciului buget-contabilitate – contracte şi conducerea S.C. SALUBRITATE-TURNU SRL va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

           Art.4  Secretarul municipiului Turnu Măgurele prin grija serviciului juridic şi administraţie publică locală va asigura comunicarea şi publicitatea prezentei.

AVIZAT DE LEGALITATE,

SECRETAR,

Jr.Franchevici Daniel Eduard Octavian

Judeţul Teleorman

Consiliul local al municipiului Turnu Măgurele

                                                                      HOTĂRÂRE

Priveşte: aprobarea tarifelor pentru activităţile specifice serviciului de salubrizare delegate către operatorul S.C. SALUBRITATE-TURNU S.R.L. începând cu 01.05.2019

                        Consiliul local al municipiului Turnu Măgurele, judeţul Teleorman,

Având în vedere:

– expunerea de motive nr._________/_________2019 a primarului municipiului Turnu Măgurele;

– raportul de fundamentare nr.________/________2019 al serviciului urbanism şi gospodărie comunală;

– raportul de fundamentare nr.________/________2019  întocmit de S.C. SALUBRITATE-TURNU SRL;

– prevederile Legii nr.51/2006 – Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice, republicată cu modificările şi completările ulterioare;

– prevederile Legii nr.101/2006 – Legea serviciului de salubrizare a localităţilor, republicată cu modificările ulterioare;

– prevederile Ordinului nr.109/2007 privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activităţile specifice serviciului de salubrizare a localităţilor;

 – prevederile H.C.L nr.63/27.05.2013 privind înfiinţarea S.C SALUBRITATE-TURNU SRL prin reorganizarea pe cale administrativă a Serviciului Public Salubritate în societate comercială;

  – raportul de avizare al comisiei de specialitate a Consiliului local al municipiului Turnu Măgurele;

  – în conformitate cu prevederile art.36 alin.(1), alin.(2) lit.”d” şi alin.(6) lit.”a” pct.14 din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare,

                În temeiul art.45 alin.(1) şi art.115 alin.(1) lit.”b” din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare,

                                                         HOTĂRĂŞTE:

            Art.1 Începând cu data de 01.05.2019, se aprobă tarifele pentru activităţile specifice serviciului de salubrizare delegate către operatorul S.C. SALUBRITATE-TURNU S.R.L., conform  anexelor nr.1-17 părţi integrante din prezenta.

           Art.2  La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, prevederile H.C.L nr.7/30.01.2018 încetează aplicabilitatea.

           Art.3 Primarul municipiului Turnu Măgurele prin grija serviciului urbanism şi gospodărie comunală, serviciului buget-contabilitate – contracte şi conducerea S.C. SALUBRITATE-TURNU SRL va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

           Art.4  Secretarul municipiului Turnu Măgurele prin grija serviciului juridic şi administraţie publică locală va asigura comunicarea şi publicitatea prezentei.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

CRISTEA FLORENTIN

                 Contrasemnează,

SECRETAR,

Jr.Franchevici Daniel Eduard Octavian

Turnu Măgurele

Nr.________/__________2019

Judeţul Teleorman

Municipiul Turnu Măgurele

PRIMAR

Nr.________/_________2019

EXPUNERE DE MOTIVE

La proiectul de hotărâre privind aprobarea tarifelor pentru activităţile specifice serviciului de salubrizare delegate către operatorul

S.C. SALUBRITATE-TURNU S.R.L.

       Potrivit prevederilor Legii nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare, consiliul local are iniţiativă şi hotărăşte în toate problemele de interes local, asigurând potrivit competenţelor sale şi în condiţiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes local printre care se numără şi salubrizarea.

           De asemenea, având în vedere prevederile Legii nr.101/2006 privind serviciul de salubrizare a localităţilor cu modificările şi completările ulterioare, art.6 alin (1) lit. l) “Autorităţile deliberative ale unităţii administrativ-teritoriale au competenţe exclusive în stabilirea, ajustarea ori modificarea tarifelor propuse de operator în conformitate cu normele metodologice elaborate şi aprobate de ANRSC” şi faptul că tarifele trebuie să asigure viabilitatea economică a operatorului prestator al activităţilor specifice serviciului de salubrizare, este necesară adoptarea de către autoritatea deliberativă a unor tarife pentru activităţile specifice serviciului de salubrizare delegate către operatorul S.C. SALUBRITATE-TURNU S.R.L.

Prezentul proiect de hotărâre supus spre dezbatere şi adoptare Consiliului local al municipiului Turnu Măgurele, vizează aprobarea tarifelor pentru activităţile specifice serviciului de salubrizare delegate către operatorul S.C. SALUBRITATE-TURNU S.R.L începând cu data de 01.05.2019, tarifele prezentate fiind stabilite potrivit prevederilor Ordinului nr.109/2007 privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activităţile specifice serviciului de salubrizare a localităţilor.

PRIMAR,

CUCLEA DĂNUŢ

Judeţul Teleorman

Municipiul Turnu Măgurele

PRIMAR

Nr._________/__________2019

EXPUNERE DE MOTIVE

La proiectul de hotărâre privind stabilirea unor măsuri privind parcările de reşedinţă la nivelul municipiului Turnu  Măgurele

          Potrivit O.U.G nr.195/2006 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată cu modificările şi completările ulterioare, autorităţile administraţiei publice locale stabilesc reglementări referitoare la regimul de acces şi circulaţie, staţionare şi parcare pentru diferite categorii de vehicule, cu avizul poliţiei rutiere.

          Totodată, potrivit art.24 alin.(1) din anexa nr.1 la H.G.R nr.955/2004 cu modificările şi completările ulterioare, amenajarea, întreţinerea şi exploatarea locurilor de parcare se vor realiza conform hotărârilor autorităţilor administraţiei publice locale, stabilirea amplasamentelor făcându-se împreuna cu Poliţia Rutieră, iar potrivit art.24 alin.(3) din acelaşi act normativ, autorităţile administraţiei publice vor identifica împreună cu asociaţiile de proprietari spaţiile aflate la mai puţin de 30 m de frontul imobilelor, care pot fi amenajate ca parcări de reşedinţă.

                 Actualmente, pentru a da curs foarte multor cereri ale cetăţenilor municipiului Turnu Măgurele cu privire la închirierea unei suprafeţe de teren pentru realizarea unor parcări de reşedinţă pentru autoturisme, au fost identificate mai multe locaţii libere de sarcini care pot fi scoase la licitaţie publică. 

               Având în vedere faptul că autoritatea deliberativă hotărăşte cu privire la închirierea bunurilor proprietate publică, propun spre dezbatere şi aprobare prezentul proiect de hotărâre ce vizează pe de o parte aprobarea Regulamentului pentru organizarea şi funcţionarea parcărilor de reşedinţă pe raza municipiului Turnu Măgurele, iar pe de altă parte, aprobarea caietului de sarcini şi instrucţiuni pentru ofertanţi pentru închirierea unor suprafeţe de teren de 15mp/amplasament în vederea realizării unor parcări de reşedinţă pentru autoturisme.

PRIMAR,

CUCLEA DĂNUŢ

Judeţul Teleorman

Consiliul local al municipiului Turnu Măgurele                                                                   PROIECT

                                                                                                                             Iniţiat:Primar

     Întocmit: serviciul urbanism şi gospodărie comunală

HOTĂRÂRE

Priveşte: stabilirea unor măsuri privind parcările de reşedinţă la nivelul municipiului

Turnu  Măgurele

                   Consiliul local al municipiului Turnu Măgurele, judeţul Teleorman,

Având în vedere:

– expunerea de motive nr.9166/28.03.2019 a primarului municipiului Turnu Măgurele;

– raportul comun  de fundamentare nr.9167/28.03.2019 al serviciului urbanism şi gospodărie comunală, serviciului buget-contabilitate – contracte şi serviciului juridic şi administraţie publică locală;

– prevederile Legii nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare; 

– prevederile O.U.G nr.195/2006 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată cu modificările şi completările ulterioare;

– prevederile H.G.R. nr.955/2004 pentru aprobarea reglementărilor-cadru de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr.71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local, cu modificările şi completările ulterioare;

– acordul nr.201.648/27.03.2019 al Poliţiei municipiului Turnu Măgurele – Biroul Poliţie Rutieră;

– raportul de avizare al comisiei de specialitate a Consiliului local al municipiului Turnu Măgurele;

– în conformitate cu prevederile art.36 alin.(1), alin.(2) lit.”c”, alin.(5) lit.”a” şi art.123 alin.(1) şi  alin.(2) din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare;

                    În temeiul prevederilor art.45 alin.(3) şi art.115 alin.(1) lit.”b” din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare, 

HOTĂRĂŞTE:

           Art.1 Se aprobă amenajarea la nivelul municipiului Turnu Măgurele a unor parcări de reşedinţă al căror amplasament este prevăzut în anexele nr.1-6 părţi integrante din prezenta.

           Art.2 Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a parcărilor de reşedinţă la nivelul municipiului Turnu Măgurele prevăzut în anexa nr.7 parte integrantă din prezenta.

           Art3 Se aprobă închirierea prin licitaţie publică organizată în condiţiile legii a parcărilor de reşedinţă identificate la art.1 din prezenta.  

           Art.4 Se aprobă caietul de sarcini şi instrucţiuni pentru ofertanţi în vederea desfăşurării licitaţiei publice pentru închirierea parcărilor de reşedinţă la nivelul municipiului Turnu Măgurele conform anexei nr.8 parte integrantă din prezenta.

           Art.5 La data adoptării prezentei, prevederile H.C.L nr.111/28.08.2013 privind aprobarea Regulamentului pentru organizarea şi funcţionarea parcărilor de reşedinţă pe raza municipiului Turnu Măgurele, aprobarea  caietului de sarcini pentru închirierea acestora şi a zonei în care se vor închiria parcări de reşedinţă, încetează aplicabilitatea.

           Art.6 Primarul municipiului Turnu Măgurele prin grija serviciului urbanism şi gospodărie comunală, serviciului buget-contabilitate – contracte şi serviciului juridic şi administraţie publică locală va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

           Art.7 Secretarul municipiului Turnu Măgurele prin grija serviciului juridic şi administraţie publică locală va asigura comunicarea şi publicitatea prezentei.

Avizat de legalitate,

Secretar,

Jr.Franchevici Daniel Eduard Octavian

Judeţul Teleorman

Consiliul local al municipiului Turnu Măgurele                                                                  

HOTĂRÂRE

Priveşte: stabilirea unor măsuri privind parcările de reşedinţă la nivelul municipiului

Turnu  Măgurele

                   Consiliul local al municipiului Turnu Măgurele, judeţul Teleorman,

Având în vedere:

– expunerea de motive nr.9166/28.03.2019 a primarului municipiului Turnu Măgurele;

– raportul comun  de fundamentare nr.9167/28.03.2019 al serviciului urbanism şi gospodărie comunală, serviciului buget-contabilitate – contracte şi serviciului juridic şi administraţie publică locală;

– prevederile Legii nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare; 

– prevederile O.U.G nr.195/2006 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată cu modificările şi completările ulterioare;

– prevederile H.G.R. nr.955/2004 pentru aprobarea reglementărilor-cadru de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr.71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local, cu modificările şi completările ulterioare;

– acordul nr.201.648/27.03.2019 al Poliţiei municipiului Turnu Măgurele – Biroul Poliţie Rutieră;

– raportul de avizare al comisiei de specialitate a Consiliului local al municipiului Turnu Măgurele;

– în conformitate cu prevederile art.36 alin.(1), alin.(2) lit.”c”, alin.(5) lit.”a” şi art.123 alin.(1) şi  alin.(2) din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare;

                    În temeiul prevederilor art.45 alin.(3) şi art.115 alin.(1) lit.”b” din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare, 

HOTĂRĂŞTE:

           Art.1 Se aprobă amenajarea la nivelul municipiului Turnu Măgurele a unor parcări de reşedinţă al căror amplasament este prevăzut în anexele nr.1-6 părţi integrante din prezenta.

           Art.2 Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a parcărilor de reşedinţă la nivelul municipiului Turnu Măgurele prevăzut în anexa nr.7 parte integrantă din prezenta.

           Art3 Se aprobă închirierea prin licitaţie publică organizată în condiţiile legii a parcărilor de reşedinţă identificate la art.1 din prezenta.  

           Art.4 Se aprobă caietul de sarcini şi instrucţiuni pentru ofertanţi în vederea desfăşurării licitaţiei publice pentru închirierea parcărilor de reşedinţă la nivelul municipiului Turnu Măgurele conform anexei nr.8 parte integrantă din prezenta.

           Art.5 La data adoptării prezentei, prevederile H.C.L nr.111/28.08.2013 privind aprobarea Regulamentului pentru organizarea şi funcţionarea parcărilor de reşedinţă pe raza municipiului Turnu Măgurele, aprobarea  caietului de sarcini pentru închirierea acestora şi a zonei în care se vor închiria parcări de reşedinţă, încetează aplicabilitatea.

           Art.6 Primarul municipiului Turnu Măgurele prin grija serviciului urbanism şi gospodărie comunală, serviciului buget-contabilitate – contracte şi serviciului juridic şi administraţie publică locală va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

           Art.7 Secretarul municipiului Turnu Măgurele prin grija serviciului juridic şi administraţie publică locală va asigura comunicarea şi publicitatea prezentei.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

CRISTEA FLORENTIN

                 Contrasemnează,

SECRETAR,

Jr.Franchevici Daniel Eduard Octavian

Turnu Măgurele

Nr.________/__________2019

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *