ȘEDINȚA EXTRAORDINARĂ DE CONSILIUL LOCAL TURNU MĂGURELE

ȘEDINȚA EXTRAORDINARĂ DE CONSILIUL LOCAL TURNU MĂGURELE

Judeţul Teleorman

Consiliul local al municipiului Turnu Măgurele

                                                                                                                                           PROIECT

                                                                                                                                      Iniţiat: PRIMAR

Întocmit: serviciul urbanism şi gospodărie comunală

HOTĂRÂRE

Priveşte: transmiterea în administrare a terenului intravilan în suprafaţă de 168 mp situat în Turnu Măgurele, zona Banciu către Serviciul de Telecomunicaţii Speciale

                  Consiliul local al municipiului Turnu Măgurele, judeţul Teleorman,

Având în vedere:

– expunerea de motive nr.___________/__________2019 a primarului municipiului Turnu Măgurele;

– raportul comun de fundamentare nr.___________/__________2019 al serviciului urbanism şi gospodărie comunală, serviciului juridic şi administraţie publică locală şi serviciului buget-contabilitate – contracte;

– adresa nr.680830/09.05.2019 a Serviciului de Telecomunicaţii Speciale – Direcţia Judeţeană de Telecomunicaţii Speciale Teleorman;

– prevederile H.G.R nr.1358/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Teleorman, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Teleorman, cu modificările şi completările ulterioare;

– prevederile Legii nr.287/2009 privind Codul Civil, republicată cu modificările şi completările ulterioare;

– raportul de avizare al comisiei de specialitate a Consiliului local al municipiului Turnu Măgurele;

– în conformitate cu prevederile art.36 alin.(1) şi alin.(9) şi art.123 alin.(1) din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare;   

                  În temeiul art.45 alin.(3) şi art.115 alin.(1) lit.”b” din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare,    

                                                                           HOTĂRĂŞTE:

            Art.1 Se aprobă darea în administrare a terenului intravilan aparţinând domeniului public al municipiului Turnu Măgurele în suprafaţă de 168 mp situat în Turnu Măgurele, zona Banciu, către Serviciul de Telecomunicaţii Speciale.

Art.2  Darea în administrare a terenului identificat în anexa nr.1 parte integrantă din prezenta se face pe durata existenţei infrastructurii de telecomunicaţii speciale la nivel judeţean aferentă Sistemului Naţional Unic pentru Apeluri de Urgenţă – 112.

            Art.3  Se împuterniceşte primarul municipiului Turnu Măgurele şi în lipsa acestuia viceprimarul pentru semnarea tuturor documentelor necesare transmiterii în administrare a terenului identificat la art.1 din prezenta către Serviciul de Telecomunicaţii Speciale.

            Art.4  La data adoptării prezentei, prevederile H.C.L nr.46/24.04.2019 încetează aplicabilitatea.

            Art.5 Primarul municipiului Turnu Măgurele prin grija serviciului urbanism şi gospodărie comunală, serviciului juridic şi administraţie publică locală şi serviciului buget-contabilitate – contracte va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

            Art.6 Secretarul municipiului Turnu Măgurele prin grija serviciului juridic şi administraţie publică locală va asigura comunicarea şi publicitatea prezentei.

AVIZAT DE LEGALITATE,

SECRETAR,

Jr.Franchevici Daniel Eduard Octavian

Judeţul Teleorman

Consiliul local al municipiului Turnu Măgurele        

                                                                                                                                       PROIECT

                                                                                                                                  Iniţiat: PRIMAR

                                                                                               Întocmit: S.C. SALUBRITATE-TURNU SRL

HOTĂRÂRE

Priveşte: aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 al

S.C. SALUBRITATE-TURNU SRL

        Consiliul local al municipiului Turnu Măgurele, judeţul Teleorman,

Având în vedere:

– expunerea de motive nr._________/__________2019 a primarului municipiului Turnu Măgurele;

– raportul de fundamentare nr.________/__________2019  al S.C. SALUBRITATE-TURNU SRL;

– prevederile Legii nr.31/1990 a societăţilor, (r2) cu modificările şi completările ulterioare;

– prevederile Legii nr.82/1991 (r4) a contabilităţii, cu modificările şi completările ulterioare;

– prevederile O.U.G nr.94/2011 privind organizarea şi funcţionarea inspecţiei economico-financiare, cu modificările şi completările ulterioare;

 prevederileO.G. nr.26/2013privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, cu modificările şi completările ulterioare;

– prevederile Ordinului Ministerului Finanţelor Publice nr.3145/2017 privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri şi cheltuieli, precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia;

– prevederile H.C.L nr.63/27.05.2013 privind înfiinţarea S.C SALUBRITATE-TURNU SRL prin reorganizarea pe cale administrativă a Serviciului Public Salubritate în societate comercială;

– raportul de avizare al comisiei de specialitate a Consiliului local al municipiului Turnu Măgurele;

– în conformitate cu prevederile art.36 alin.(1), alin.(2) lit.”b” şi alin.(4) lit.”a” din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare;

                      În temeiul art.45 alin.(1) şi art.115 alin.(1) lit.”b” din din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:

                    Art.1 Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 al S.C. SALUBRITATE-TURNU SRL conform anexelor nr.1 – 5 părţi integrante din prezenta.

                   Art.2 Conducerea S.C. SALUBRITATE-TURNU SRL va urmări ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

                   Art.3 Secretarul municipiului Turnu Măgurele prin grija serviciului juridic şi administraţie publică locală va asigura comunicările şi publicitatea prezentei.   

AVIZAT DE LEGALITATE,

SECRETAR,

Jr.Franchevici Daniel Eduard Octavian

Judeţul Teleorman

Consiliul local al municipiului Turnu Măgurele        

                                                                                                                                      PROIECT

                                                                                                                                  Iniţiat: PRIMAR

                                                                                                         Întocmit: S.C. LOCAL URBAN SRL

HOTĂRÂRE

Priveşte: aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 al S.C. LOCAL URBAN SRL

                  Consiliul local al municipiului Turnu Măgurele, judeţul Teleorman,

Având în vedere:

 – expunerea de motive nr._________/__________2019 a primarului municipiului Turnu Măgurele;

 – raportul de fundamentare nr.________/_________2019 al S.C. LOCAL URBAN SRL;

– prevederile Legii nr.31/1990 a societăţilor, (r2) cu modificările şi completările ulterioare;

 – prevederile Legii nr.82/1991 (r4) a contabilităţii, cu modificările şi completările ulterioare;

 – prevederile O.U.G nr.94/2011 privind organizarea şi funcţionarea inspecţiei economico-financiare, cu modificările şi completările ulterioare;

 prevederileO.G. nr.26/2013privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, cu modificările şi completările ulterioare;

– prevederile Ordinului Ministerului Finanţelor Publice nr.3145/2017 privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri şi cheltuieli, precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia;

– prevederile H.C.L nr.48/03.04.2012 privind aprobarea înfiinţării S.C. LOCAL URBAN SRL;

– raportul de avizare al comisiei de specialitate a Consiliului local al municipiului Turnu Măgurele;

– în conformitate cu prevederile art.36 alin.(1), alin.(2) lit.”b” şi alin.(4) lit.”a” din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare;

                      În temeiul art.45 alin.(1) şi art.115 alin.(1) lit.”b” din din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:

                    Art.1  Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 al S.C LOCAL URBAN SRL conform anexelor nr.1 – 5 părţi integrante din prezenta.

                    Art.2 Conducerea S.C LOCAL URBAN SRL va urmări ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

                    Art.3  Secretarul municipiului Turnu Măgurele prin grija serviciului juridic şi administraţie publică locală va asigura comunicările şi publicitatea prezentei.   

AVIZAT DE LEGALITATE,

                                                        SECRETAR,

Jr.Franchevici Daniel Eduard Octavian

Judeţul Teleorman

Consiliul local al municipiului Turnu Măgurele

                                                                                                                                              PROIECT

Iniţiat: PRIMAR

Întocmit: serviciul juridic şi administraţie publică locală

HOTĂRÂRE

Priveşte: acordarea titlului de „Cetăţean de onoare” al municipiului Turnu Măgurele  domnului

LINCAR ERIK-AUGUSTIN

Consiliul local al municipiului Turnu Măgurele, judeţul Teleorman,

Având în vedere:

– expunerea de motive nr.__________/__________2019 a primarului municipiului Turnu Măgurele;            – raportul de fundamentare comun nr._________/_________2019 al serviciului juridic şi administraţie publică locală şi serviciului dezvoltare locală şi investiţii;

– prevederile H.C.L nr.43/18.03.2016 privind aprobarea Regulamentului de acordare a titlului de „Cetăţean de onoare” al municipiului Turnu Măgurele;

– prevederile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, (r2) cu modificările şi completările ulterioare;

– raportul de avizare al comisiei de specialitate a Consiliului local al municipiului Turnu Măgurele;

– în conformitate cu prevederile art.36 alin.(1), alin.(8) şi alin.(9) din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art.45 alin.(1) şi art.115 alin.(1) lit.”b” din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare,

                                                                         HOTĂRĂŞTE:

                Art.1 Se acordă titlul de „Cetăţean de onoare” al municipiului Turnu Măgurele, domnului LINCAR ERIK-AUGUSTIN, identificat prin CNP 1781016054682, fost sportiv de performanţă, care  în calitate de antrenor de fotbal a contribuit direct la afirmarea şi creşterea prestigiului municipiului Turnu Măgurele pe plan judeţean şi naţional, precum şi la îmbogăţirea activităţii sportive pe plan local, judeţean şi naţional. 

    Art.2 Diploma de “Cetăţean de onoare” al municipiului Turnu Măgurele va fi înmânată domnului LINCAR ERIK-AUGUSTIN de către primarul municipiului Turnu Măgurele în cadrul unei şedinţe ordinare/extraordinare a Consiliului local al municipiului Turnu Măgurele.

    Art.3  Secretarul municipiului Turnu Măgurele prin grija serviciului juridic şi administraţie publică locală va asigura comunicarea şi publicitatea prezentei hotărâri.

AVIZAT DE LEGALITATE

SECRETAR,

Jr.Franchevici Daniel Eduard Octavian

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *