ȘEDINȚA DE CONSILIU LOCAL AL MUN. TURNU MĂGURELE DIN DATA DE 27.02.2019

ȘEDINȚA DE CONSILIU LOCAL AL MUN. TURNU MĂGURELE DIN DATA DE 27.02.2019

Judeţul Teleorman

Consiliul local al municipiului Turnu Măgurele

                                                                                                                                              PROIECT

                                                                                                                                     Iniţiat: PRIMAR

Întocmit: serviciul public asistenţă socială

                                                                HOTĂRÂRE

Priveşte: stabilirea componenţei echipei mobile pentru intervenţia de urgenţă în cazurile de violenţă domestică la nivelul municipiului Turnu Măgurele

           Consiliul local al municipiului Turnu Măgurele, judeţul Teleorman,

Având în vedere:

– expunerea de motive nr._________/_________2019 a primarului municipiului Turnu Măgurele;

– raportul de fundamentare nr._________/_________2019 al serviciului public de asistenţă socială;

– prevederile Legii nr.217/2003 pentru prevenirea şi combaterea violenţei domestice, (r2) cu modificările şi completările ulterioare;

– prevederile Ordinului Ministrului Muncii şi Justiţiei Sociale nr.2525/2018 privind aprobarea Procedurii pentru intervenţia de urgenţă în cazurile de violenţă domestică;

– raportul de avizare al comisiei de specialitate a Consiliului local al municipiului Turnu Măgurele;

– în conformitate cu prevederile art.36 alin.(1), alin.(2) lit.”d” şi alin.(6) lit.”a” pct.2 din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul art.45 alin.(1) şi art.115 alin.(1) lit.”b” din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare,

                                                                  HOTĂRĂŞTE:

           Art.1 (1)  Se stabileşte echipa mobilă pentru intervenţia de urgenţă în cazurile de violenţă domestică la nivelul municipiului Turnu Măgurele, având următoarea componenţă:

1. Ivănuş Daniel George – inspector de specialitate în cadrul Serviciului public de asistenţă socială – Compartiment protecţia persoanelor adulte;

 2. Ţăranu Livia – inspector de specialitate în cadrul Serviciului public de asistenţă socială – Compartiment protecţia persoanelor cu handicap;

 3. Abălaru Maria Mirela – inspector de specialitate în cadrul Serviciului public de asistenţă socială – Compartiment protecţia copilului;

 4. Vărzaru Liliana – inspector de specialitate în cadrul Serviciului public de asistenţă socială –  Compartiment protecţia persoanelor adulte;

 5. Bode Mirela Daniela  – asistent medical comunitar în cadrul Serviciului public de asistenţă socială – Compartiment asistenţă medicală comunitară;

 6. Pică Liliana – referent în cadrul Serviciului public de asistenţă socială – Compartiment protecţia copilului;

 7. Ghinescu Viorel Ştefan – agent şef principal în cadrul Biroului Ordine Publică – Poliţia Turnu Măgurele;

 8. Mihăilă Nelu – agent şef principal în cadrul Biroului Ordine Publică – Poliţia Turnu Măgurele;

 9. Mocanu Silviu Doru – agent şef principal în cadrul Biroului Ordine Publică – Poliţia Turnu Măgurele;

 10. Dragomir Nicolae – agent şef principal în cadrul Biroului Ordine Publică – Poliţia Turnu Măgurele;

 11. Tetin Cosmin Florin – agent în cadrul Biroului Ordine Publică – Poliţia Turnu Măgurele.

                    (2) Activitatea echipei mobile pentru intervenţia de urgenţă în cazurile de violenţă domestică la nivelul municipiului Turnu Măgureleîn componenţa prevăzută la alin.(1) va fi coordonată de domnul  Ivănuş Daniel George

              Art.2 Deplasarea echipei mobilepentru intervenţia de urgenţă în cazurile de violenţă domestică la nivelul municipiului Turnu Măgurele se va realiza cu bunul mobil aflat în patrimoniul privat al municipiului Turnu Măgurele – autoturism Dacia Logan MCV, având număr de înmatriculare TR-05-PWL.

  Art.3 Echipa mobilăpentru intervenţia de urgenţă în cazurile de violenţă domestică la nivelul municipiului Turnu Măgurele are următoarele atribuţii:

   a). verifică semnalările de violenţă domestică efectuate prin intermediul liniilor telefonice ale instituţiilor publice abilitate, inclusiv al liniilor telefonice de urgenţă, altele decât numărul unic de urgenţă la nivel naţional (SNUAU) – 112;
   b). realizează evaluarea iniţială a gradului de risc din perspectiva acordării serviciilor sociale, pe baza fişei pentru evaluarea gradului de risc şi stabilirea măsurilor de siguranţă necesare pentru victimele violenţei domestice;
   c). acordă informare şi consiliere victimelor violenţei domestice;
   d). sprijină victimele violenţei domestice, prin orientarea acestora către serviciile sociale existente pe raza localităţii/judeţului, adecvate nevoilor acestora;
    e). informează, consiliază şi orientează victima în ceea ce priveşte măsurile de protecţie de care aceasta poate beneficia din partea instituţiilor competente: ordin de protecţie provizoriu, ordin de protecţie, formularea unei plângeri penale, eliberarea unui certificat medico-legal;
    f). asigură măsurile de protecţie socială necesare pentru victime, minori, persoane cu dizabilităţi sau persoane cu nevoi speciale, vizate de ordinul de protecţie provizoriu sau ordinul de protecţie, şi păstrează confidenţialitatea asupra identităţii acestora;
    g). colaborează cu serviciile de asistenţă medicală comunitară în situaţia în care identifică probleme medicale privind victimele şi/sau copiii lor;
    h). realizează demersurile necesare pentru depăşirea riscului imediat, după caz, acestea putând consta în:
1. transport la unitatea sanitară cea mai apropiată în situaţiile în care victima necesită îngrijiri medicale de urgenţă sau, după caz, sesizarea numărului unic pentru apeluri de urgenţă 112;
2. sesizarea organelor de urmărire penală, sesizarea organelor de poliţie pentru emiterea unui ordin de protecţie provizoriu, sesizarea instanţelor judecătoreşti în vederea emiterii ordinului de protecţie;
3. orientarea către SPAS sau, după caz, către furnizorii privaţi de servicii sociale, acreditaţi în condiţiile legii, în vederea găzduirii în centre rezidenţiale adecvate nevoilor şi aplicării managementului de caz pentru victime şi, după caz, pentru agresori;
   i). intervine în cazurile de violenţă domestică, la solicitarea organelor de poliţie, atunci când prin ordinul de protecţie provizoriu s-a dispus măsura evacuării temporare a agresorului din domiciliu, iar acesta din urmă a solicitat, potrivit legii, cazarea într-un centru rezidenţial.

Art.4 Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire prin grija persoanelor nominalizate să facă parte din echipa mobilă pentru intervenţia de urgenţă în cazurile de violenţă domestică la nivelul municipiului Turnu Măgurele.

Art.5 Secretarul municipiului Turnu Măgurele prin grija serviciului juridic şi administraţie publică locală va asigura publicitatea şi comunicarea prezentei hotărâri către:

a).Instituţia Prefectului – Judeţul Teleorman;

b). Poliţia municipiului Turnu Măgurele – Biroul Ordine Publică;

c). Primarul municipiului Turnu Măgurele;

d). Serviciul public de asistenţă socială.

AVIZAT DE LEGALITATE,

SECRETAR,

Jr.Franchevici Daniel Eduard Octavian

Judeţul Teleorman

Municipiul Turnu Măgurele

PRIMAR

Nr._________/__________2019

EXPUNERE DE MOTIVE

La proiectul de hotărâre privind stabilirea componenţei echipei mobile pentru intervenţia de urgenţă în cazurile de violenţă domestică la nivelul municipiului Turnu Măgurele

 Prin Ordinul nr.2525/2018 al Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale s-a stabilit procedura pentru intervenţia de urgenţă în cazurile de violenţă domestică.

 Intervenţia de urgenţă în cazurile de violenţă domestică se realizează de către echipa mobilă alcătuită din reprezentanţi ai serviciului public de asistenţă socială, denumit în continuare SPAS.

 În vederea asigurării eficienţei, operativităţii şi permanenţei în ceea ce priveşte intervenţia de urgenţă în cazurile de violenţă domestică, consiliile locale au responsabilitatea de a organiza, coordona şi sprijini activitatea echipei mobile din perspectiva alocării tuturor resurselor umane, materiale şi financiare necesare intervenţiei de urgenţă.

 În acest sens, prin hotărâre a consiliului local, componenţa echipei mobile poate fi extinsă prin includerea unor reprezentanţi ai poliţiei locale, serviciului public de asistenţă medicală comunitară, oricăror alţi specialişti din cadrul aparatului propriu, reprezentanţi ai diferiţilor furnizori privaţi de servicii sociale şi voluntari. 

La momentul stabilirii componenţei echipei mobile se va desemna prin aceeaşi hotărâre un coordonator din cadrul serviciului public de asistenţă socială. 

Prin aceeaşi hotărâre a consiliului local privind stabilirea componenţei echipei mobile se prevăd şi datele concrete despre modul de alocare a mijlocului de transport care este pus la dispoziţia echipei mobile pentru intervenţiile de urgenţă.

Astfel, propun ca deplasarea echipei mobilepentru intervenţia de urgenţă în cazurile de violenţă domestică la nivelul municipiului Turnu Măgurele să se realizeze cu bunul mobil aflat în patrimoniul privat al municipiului Turnu Măgurele – autoturism Dacia Logan MCV, având număr de înmatriculare TR-05-PWL.

            Având în vedere cele prezentate mai sus, propun autorităţii deliberative spre dezbatere şi adoptare proiectul de hotărâre ce vizează stabilirea componenţei echipei mobile pentru intervenţia de urgenţă în cazurile de violenţă domestică la nivelul municipiului Turnu Măgurele.

PRIMAR,

CUCLEA DĂNUŢ

Judeţul Teleorman

Consiliul local al municipiului Turnu Măgurele

                                                                                                                                             PROIECT

                                                                                                                                  Iniţiat: PRIMAR

                                                                    Întocmit: serviciul dezvoltare locală şi investiţii

                                                                        HOTĂRÂRE

Priveşte: aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii (D.A.L.I). şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Modernizare drum acces Cetatea arheologică Turnu din municipiul Turnu Măgurele”

            Consiliul local al municipiului Turnu Măgurele, judeţul Teleorman,

Având în vedere:

– expunerea de motive nr._________/_________2019 a primarului municipiului Turnu Măgurele;

– raportul de fundamentare nr._________/__________2019 al serviciului dezvoltare locală şi investiţii;

– prevederile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

– prevederile H.G.R nr.907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor

 tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţiifinanţate din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare;

– raportul de avizare al comisiei de specialitate a Consiliului local al municipiului Turnu Măgurele;

      –   în conformitate cu prevederile art.36 alin.(2) lit.”b” şi alin.(4) lit.”d” din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare, 

 În temeiul art.45 alin.(1) şi art.115 alin.(1) lit.”b” din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare,

                                                                    HOTĂRĂŞTE:

               Art.1  Se aprobă documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţii (D.A.L.I.) aferentă obiectivului de investiţii „Modernizare drum acces Cetatea arheologică Turnu din municipiul Turnu Măgurele”.

               Art.2  Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Modernizare drum acces Cetatea arheologică Turnu din municipiul Turnu Măgurele”, după cum urmează:

              a). indicatori maximali, respectiv valoarea totală a obiectivului de investiţii (inclusiv TVA) = 3.564.079,11 lei, respectiv 2.999.545,38 lei fără TVA, din care C+M (inclusiv TVA) = 3.063.197,18 lei;

                b). indicatori minimali, respectiv indicatori de performanţă – elemente fizice/capacităţi fizice care să indice atingerea ţintei obiectivului de investiţii şi, după caz, calitativi, în conformitate cu standardele, normativele şi reglementările tehnice în vigoare; capacităţi: lucrări de drum = 915 m;

                c). Durata estimată de realizare a lucrărilor este de12 luni.

                Art.3 Primarul municipiului Turnu Măgurele prin grija serviciului dezvoltare locală şi investiţii şi a serviciului buget-contabilitate – contracte va asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

                Art.4  Secretarul municipiului Turnu Măgurele prin grija serviciului juridic şi administraţie publică locală va asigura comunicările şi publicitatea prezentei.

AV IZAT DE LEGALITATE,

SECRETAR,

Jr.Franchevici Daniel Eduard Octavian

Judeţul Teleorman

Municipiul Turnu Măgurele

PRIMAR

Nr._________/_________2019

EXPUNERE DE MOTIVE

La proiectul de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii (D.A.L.I). şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Modernizare drum acces Cetatea arheologică Turnu din municipiul Turnu Măgurele”

             Potrivit Legii nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare, consiliile locale au atribuţii, pe de o parte, privind aprobarea documentaţiilor tehnico-economice pentru lucrările de investiţii de interes local, iar pe de altă parte asigură potrivit competenţelor sale cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes local.

             Prezentul proiect de hotărâre supus spre dezbatere autorităţii deliberative, vizează aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii (D.A.L.I.) şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Modernizare drum acces Cetatea arheologică Turnu din municipiul Turnu Măgurele”.

            Principalii indicatori tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Modernizare drum acces Cetatea arheologică Turnu din municipiul Turnu Măgurele” sunt:

              a). indicatori maximali, respectiv valoarea totală a obiectivului de investiţii (inclusiv TVA) = 3.564.079,11 lei, respectiv 2.999.545,38 lei fără TVA, din care C+M (inclusiv TVA) = 3.063.197,18 lei;

                b). indicatori minimali, respectiv indicatori de performanţă – elemente fizice/capacităţi fizice care să indice atingerea ţintei obiectivului de investiţii şi, după caz, calitativi, în conformitate cu standardele, normativele şi reglementările tehnice în vigoare; capacităţi: lucrări de drum = 915 m;

             c). Durata estimată de realizare a lucrărilor este de12 luni.

PRIMAR,

  CUCLEA DĂNUŢ

Judeţul Teleorman

Consiliul local al municipiului Turnu Măgurele

                                                                                                                                             PROIECT

                                                                                                                                  Iniţiat: PRIMAR

                                                                    Întocmit: serviciul dezvoltare locală şi investiţii

HOTĂRÂRE

Priveşte: aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii (D.A.L.I). şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Reabilitarea străzilor: 1907, Mihai Eminescu (tronson cuprins între strada General David Praporgescu – strada Taberei) şi Walter Mărăcineanu din municipiul Turnu Măgurele”

            Consiliul local al municipiului Turnu Măgurele, judeţul Teleorman,

Având în vedere:

– expunerea de motive nr._________/_________2019 a primarului municipiului Turnu Măgurele;

– raportul de fundamentare nr._________/__________2019 al serviciului dezvoltare locală şi investiţii;

– prevederile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

– prevederile H.G.R nr.907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor

 tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţiifinanţate din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare;

– raportul de avizare al comisiei de specialitate a Consiliului local al municipiului Turnu Măgurele;

      –   în conformitate cu prevederile art.36 alin.(2) lit.”b” şi alin.(4) lit.”d” din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare, 

 În temeiul art.45 alin.(1) şi art.115 alin.(1) lit.”b” din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare,

                                                                    HOTĂRĂŞTE:

               Art.1  Se aprobă documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţii (D.A.L.I.) aferentă obiectivului de investiţii „Reabilitarea străzilor: 1907, Mihai Eminescu (tronson cuprins între strada General David Praporgescu – strada Taberei) şi Walter Mărăcineanu din municipiul Turnu Măgurele”.

               Art.2  Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Reabilitarea străzilor: 1907, Mihai Eminescu (tronson cuprins între strada General David Praporgescu – strada Taberei) şi Walter Mărăcineanu din municipiul Turnu Măgurele”, după cum urmează:

              a). indicatori maximali, respectiv valoarea totală a obiectivului de investiţii (inclusiv TVA) = 4.304.138,145 lei, respectiv 3.622.750,121 lei fără TVA, din care C+M (inclusiv TVA) = 3.677.896,241 lei;

                b). Durata de execuţie a obiectivului de investiţii: 14 luni.

                Art.3 Primarul municipiului Turnu Măgurele prin grija serviciului dezvoltare locală şi investiţii şi a serviciului buget-contabilitate – contracte va asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

                Art.4  Secretarul municipiului Turnu Măgurele prin grija serviciului juridic şi administraţie publică locală va asigura comunicările şi publicitatea prezentei.

AV IZAT DE LEGALITATE,

SECRETAR,

Jr.Franchevici Daniel Eduard Octavian

Judeţul Teleorman

Municipiul Turnu Măgurele

PRIMAR

Nr._________/_________2019

EXPUNERE DE MOTIVE

La proiectul de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii (D.A.L.I). şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Reabilitarea străzilor: 1907, Mihai Eminescu (tronson cuprins între strada General David Praporgescu – strada Taberei) şi Walter Mărăcineanu din municipiul Turnu Măgurele”

             Potrivit Legii nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare, consiliile locale au atribuţii, pe de o parte, privind aprobarea documentaţiilor tehnico-economice pentru lucrările de investiţii de interes local, iar pe de altă parte asigură potrivit competenţelor sale cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes local.

             Prezentul proiect de hotărâre supus spre dezbatere autorităţii deliberative, vizează aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii (D.A.L.I.) şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Reabilitarea străzilor: 1907, Mihai Eminescu (tronson cuprins între strada General David Praporgescu – strada Taberei) şi Walter Mărăcineanu din municipiul Turnu Măgurele”.           

            Principalii indicatori tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Reabilitarea străzilor: 1907, Mihai Eminescu (tronson cuprins între strada General David Praporgescu – strada Taberei) şi Walter Mărăcineanu din municipiul Turnu Măgurele” sunt:

               a). indicatori maximali, respectiv valoarea totală a obiectivului de investiţii (inclusiv TVA) = 4.304.138,145 lei, respectiv 3.622.750,121 lei fără TVA, din care C+M (inclusiv TVA) = 3.677.896,241 lei;

                b). Durata de execuţie a obiectivului de investiţii: 14 luni.

PRIMAR,

  CUCLEA DĂNUŢ

Judeţul Teleorman

Consiliul local al municipiului Turnu Măgurele

                                                                                                                                             PROIECT

                                                                                                                                  Iniţiat: PRIMAR

                                                                    Întocmit: serviciul dezvoltare locală şi investiţii

                                                                          HOTĂRÂRE

Priveşte: aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Eficientizarea sistemului de iluminat public în municipiul Turnu Măgurele”

            Consiliul local al municipiului Turnu Măgurele, judeţul Teleorman,

Având în vedere:

– expunerea de motive nr._________/_________2019 a primarului municipiului Turnu Măgurele;

– raportul de fundamentare nr._________/__________2019 al serviciului dezvoltare locală şi investiţii;

– prevederile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

– prevederile H.G.R nr.907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor

 tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţiifinanţate din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare;

– prevederile O.U.G nr.114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene;

– raportul de avizare al comisiei de specialitate a Consiliului local al municipiului Turnu Măgurele;

      –   în conformitate cu prevederile art.36 alin.(2) lit.”b” şi alin.(4) lit.”d” din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare, 

 În temeiul art.45 alin.(1) şi art.115 alin.(1) lit.”b” din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare,

                                                                    HOTĂRĂŞTE:

               Art.1  Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Eficientizarea sistemului de iluminat public în municipiul Turnu Măgurele”, după cum urmează:

                a). valoarea totală a obiectivului de investiţii (inclusiv TVA) = 14.251.598 lei, din care C+M (inclusiv TVA) = 13.611.518 lei în conformitate cu devizul general;

                b). Durata estimată de realizare a investiţiei este de 4 ani.

                Art.2 Primarul municipiului Turnu Măgurele prin grija serviciului dezvoltare locală şi investiţii şi a serviciului buget-contabilitate – contracte va asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

                Art.3  Secretarul municipiului Turnu Măgurele prin grija serviciului juridic şi administraţie publică locală va asigura comunicările şi publicitatea prezentei.

AV IZAT DE LEGALITATE,

SECRETAR,

Jr.Franchevici Daniel Eduard Octavian

Judeţul Teleorman

Municipiul Turnu Măgurele

PRIMAR

Nr._________/_________2019

EXPUNERE DE MOTIVE

La proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Eficientizarea sistemului de iluminat public în municipiul Turnu Măgurele”

              Potrivit Legii nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare, consiliile locale au atribuţii, pe de o parte, privind aprobarea documentaţiilor tehnico-economice pentru lucrările de investiţii de interes local, iar pe de altă parte asigură potrivit competenţelor sale cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes local.

              Prezentul proiect de hotărâre supus spre dezbatere autorităţii deliberative, vizează aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Eficientizarea sistemului de iluminat public în municipiul Turnu Măgurele”.           

              Indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Eficientizarea sistemului de iluminat public în municipiul Turnu Măgurele” sunt:

                a). valoarea totală a obiectivului de investiţii (inclusiv TVA) = 14.251.598 lei, din care C+M (inclusiv TVA) = 13.611.518 lei în conformitate cu devizul general;

                b). Durata estimată de realizare a investiţiei este de 4 ani.

PRIMAR,

  CUCLEA DĂNUŢ

Judeţul Teleorman

Consiliul local al municipiului Turnu Măgurele

                                                                                                                                    PROIECT

                                                                                                                                Iniţiat: PRIMAR

                                                                               Întocmit: Spitalul municipal Turnu Măgurele

                                                                       HOTĂRÂRE

Priveşte: actualizarea statului de funcţii şi numărul de personal al unităţii sanitare publice cu paturi – Spitalul Municipal Turnu Măgurele

                   Consiliul local al municipiului Turnu Măgurele, judeţul Teleorman,

Având în vedere:

– expunerea de motive nr.__________/__________2019 a primarului municipiului Turnu Măgurele;

– raportul de fundamentare nr.1851/25.02.2019 al Spitalului Municipal Turnu Măgurele;

– prevederile Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare;

– prevederile H.C.L nr.83/28.06.2010 privind transferul managementului asistenţei medicale desfăşurate la nivelul unităţii sanitare publice cu paturi – Spitalul Municipal Turnu Măgurele către Consiliul Local Turnu Măgurele;

– raportul de avizare al comisiei de specialitate a Consiliului local al municipiului Turnu Măgurele;

– în conformitate cu prevederile art.36 alin.(1), alin.(2) lit.”a” şi alin.(3) lit.”b” din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare,

                      În temeiul art.45 alin.(1) şi art.115 alin.(1) lit.”b” din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:

              Art.1   Se aprobă actualizarea statului de funcţii şi numărul de personal la nivelul unităţii sanitare publice cu paturi – Spitalul Municipal Turnu Măgurele, conform anexei nr.1 parte integrantă din prezenta hotărâre.

              Art.2 Managerul Spitalului Municipal Turnu Măgurele prin compartimentul de specialitate va duce la îndeplinire prevederile prezentei.

              Art.3 Secretarul municipiului Turnu Măgurele prin grija serviciului juridic şi administraţie publică locală va asigura comunicările şi publicitatea prezentei.

Avizat de legalitate,

Secretar,

Jr.Franchevici Daniel Eduard Octavian

Judeţul Teleorman

Municipiul Turnu Măgurele

PRIMAR

Nr.__________/___________2019

EXPUNERE DE MOTIVE

La proiectul de hotărâre privind actualizarea statului de funcţii şi numărul de personal al unităţii sanitare publice cu paturi – Spitalul Municipal

Turnu Măgurele

                     Potrivit prevederilor Legii nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare, autorităţile deliberative exercită atribuţii în ceea ce priveşte organizarea şi funcţionarea aparatului de specialitate al primarului, ale instituţiilor şi serviciilor publice de interes local şi aprobă, în condiţiile legii, la propunerea primarului, înfiinţarea, organizarea şi statul de funcţii ale aparatului de specialitate al primarului, ale instituţiilor şi serviciilor publice de interes local.

                      Urmare adoptării de către autoritatea deliberativă a H.C.L nr.83/28.06.2010 prin care s-a aprobat transferul managementului asistenţei medicale desfăşurate la nivelul unităţii sanitare publice cu paturi – Spitalul Municipal Turnu Măgurele către Consiliul Local Turnu Măgurele este imperios necesară adoptarea de către autoritatea deliberativă a unei hotărâri privind actualizarea statului de funcţii şi numărul de personal al unităţii sanitare publice cu paturi – Spitalul Municipal Turnu Măgurele.

PRIMAR,

CUCLEA DĂNUŢ

Judeţul Teleorman

Consiliul local al municipiului Turnu Măgurele

                                                                                                                                                  PROIECT

                                                                                                                                          Iniţiat: PRIMAR

                                                                      Întocmit: serviciul urbanism şi gospodărie comunală

                                                                      HOTĂRÂRE

Priveşte: aprobarea închirierii unui teren în suprafaţă de 8,32 mp aparţinând domeniului public al municipiului Turnu Măgurele, situat în zona blocului F28, str.G-ral David Praporgescu şi aprobarea caietului de sarcini pentru desfăşurarea licitaţiei

                 Consiliul local al municipiului Turnu Măgurele, judeţul Teleorman,

Având în vedere:

  •   expunerea de motive nr.__________/_________2019 a primarului municipiului Turnu Măgurele;
  •    raportul de fundamentare comun nr.___________/__________2019 al serviciului urbanism şi gospodărie comunală, serviciului buget-contabilitate – contracte şi serviciului juridic şi administraţie publică locală;

–   prevederile Legii nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare;

–      prevederile Legii nr.287/2009 privind Codul Civil, republicată cu modificările şi completările ulterioare;

  •   raportul de avizare al comisiei de specialitate a Consiliului local al municipiului Turnu Măgurele;
  • în conformitate cu prevederile art.36 alin.(1), alin.(2) lit.”c”, alin.(5) lit.”a” şi art.123 alin.(1) şi alin.(2) din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare,

            În temeiul art.45 alin.(3) şi art.115 alin.(1) lit.”b” din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare,

                                                                           HOTĂRĂŞTE:

                  Art.1  Se aprobă închirierea prin licitaţie publică a unui teren aparţinând domeniului public al municipiului Turnu Măgurele, în suprafaţă de 8,32 mp situat în zona blocului F28, str.G-ral David Praporgescu, identificat conform anexei nr.1 parte integrantă din prezenta.

                  Art.2  Închirierea prin licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 8,32 mp se va organiza potrivit caietului de sarcini şi instrucţiuni pentru ofertanţi prevăzut în anexa nr.2 parte integrantă din prezenta.

                 Art.3  Primarul municipiului Turnu Măgurele prin grija serviciului urbanism şi gospodărie comunală, serviciului buget-contabilitate – contracte şi serviciului juridic şi administraţie publică locală va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

     Art.4  Secretarul municipiului Turnu Măgurele prin grija serviciului administraţie publică locală va asigura comunicarea şi publicitatea prezentei hotărâri.

Avizat de legalitate,

SECRETAR,

Jr.Franchevici Daniel Eduard Octavian

Judeţul Teleorman

Municipiul Turnu Măgurele

PRIMAR

Nr._________/___________2019

                                                   EXPUNERE DE MOTIVE

La proiectul de hotărâre privind aprobarea închirierii unui teren în suprafaţă de 8,32 mp aparţinând domeniului public al municipiului Turnu Măgurele, situat în zona blocului F28, str.G-ral David Praporgescu şi aprobarea caietului de sarcini pentru desfăşurarea licitaţiei

               Potrivit prevederilor Legii nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare, patrimoniul unităţii administrativ-teritoriale se administrează de consiliul local în condiţii de autonomie locală şi în interesul comunităţii.

               Prin Hotărârea Consiliului Local al municipiului Turnu Măgurele nr.10/31.01.2014, s-a aprobat închirirea unei suprafeţe de 8,32 mp în zona blocului F28, str.G-ral David Praporgescu, pentru o perioadă de 5 ani.

               Pe terenul în cauză a fost amplasată o construcţie provizorie pentru extinderea spaţiului farmaciei veterinare autorizată să funcţioneze în str.1 Mai, bloc F28, ap.2 şi având în vedere faptul că în luna martie 2019 expiră contractul de închiriere a terenului în suprafaţă de 8,32 mp, propun autorităţii deliberative spre dezbatere şi adoptare prezentul proiect de hotărâre ce vizează aprobareaînchirierii unui teren în suprafaţă de 8,32 mp aparţinând domeniului public al municipiului Turnu Măgurele, situat în zona blocului F28, str.G-ral David Praporgescu şi aprobarea caietului de sarcini pentru desfăşurarea licitaţiei.

               Potrivit Legii nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare, bunurile ce aparţin domeniului public sau privat al unităţii administrativ-teritoriale pot fi închiriate prin hotărâre a consiliului local, închirierea urmând a se face prin licitaţie publică organizată în condiţiile legii, licitaţia urmând a se desfăşura conform caietului de sarcini şi instrucţiuni pentru ofertanţi prevăzut în anexa nr.2  la proiectul de hotărâre.

PRIMAR,

CUCLEA DĂNUŢ

Judeţul Teleorman

Consiliul local al municipiului Turnu Măgurele                                                                                                                                                                                                                                                           PROIECT

                                                                                                                                  Iniţiat: PRIMAR

                                                                    Întocmit: serviciul dezvoltare locală şi investiţii

HOTĂRÂRE

Priveşte:  modificarea H.C.L nr.148/06.10.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „ Reabilitare străzi din zona centrală a municipiului Turnu Măgurele” şi a categoriilor de cheltuieli ce nu se finanţează prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală

                     Consiliul local al municipiului Turnu Măgurele, judeţul Teleorman,

Având în vedere:

– expunerea de motive nr._________/_________2019 a primarului municipiului Turnu Măgurele;

– raportul de fundamentare nr._________/_________2019 al serviciului dezvoltare locală şi investiţii;

– prevederile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, (r2) cu modificările şi completările ulterioare;

– prevederile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

– prevederile O.U.G nr.28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală, cu modificările şi completările ulterioare;

– prevederile Ordinului nr.1851/2013 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală, republicat cu modificările şi completările ulterioare;

– raportul de avizare al comisiei de specialitate a Consiliului local al municipiului Turnu Măgurele;

– în conformitate cu prevederile art.36 alin.(2) lit.”b” şi alin.(4) lit.”d” din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare, 

          În temeiul art.45 alin.(1) şi art.115 alin.(1) lit.”b” din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare,

                                                                    HOTĂRĂŞTE:

               Art.I  Hotărârea Consiliului Local al municipiului Turnu Măgurele nr.148/06.10.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare străzi din zona centrală a municipiului Turnu Măgurele” şi a categoriilor de cheltuieli ce nu se finanţează prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală, se modifică după cum urmează:

  1. La articolul 1, litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„a). valoarea totală a obiectivului de investiţii = 8.076.392,37 lei (inclusiv TVA), din care C+M (inclusiv TVA) =  6.927.458,89  lei”.

      2.   Articolul 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:

   „Art.2  În vederea realizării investiţiei „Reabilitare străzi din zona centrală a municipiului Turnu Măgurele”, se aprobă finanţarea din bugetul local al municipiului Turnu Măgurele a categoriilor de cheltuieli ce nu se finanţează prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală, respectiv cu suma de 331.171,13 lei (inclusiv TVA).  ”

              Art.II Secretarul municipiului Turnu Măgurele prin grija serviciului juridic şi administraţie publică locală va asigura comunicarea şi publicitatea prezentei hotărâri.

AV IZAT DE LEGALITATE,

SECRETAR,

Jr.Franchevici Daniel Eduard Octavian

Judeţul Teleorman

Municipiul Turnu Măgurele

PRIMAR

Nr._________/_________2019

EXPUNERE DE MOTIVE

La proiectul de hotărâre: modificarea H.C.L nr.148/06.10.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „ Reabilitare străzi din zona centrală a municipiului Turnu Măgurele” şi a categoriilor de cheltuieli ce nu se finanţează prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală

           Potrivit Legii nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare, consiliile locale au atribuţii, pe de o parte, privind aprobarea documentaţiilor tehnico-economice pentru lucrările de investiţii de interes local, iar pe de altă parte asigură potrivit competenţelor sale cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes local.

           Prezentul proiect de hotărâre supus spre dezbatere autorităţii deliberative, vizează modificarea H.C.L nr.148/06.10.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „ Reabilitare străzi din zona centrală a municipiului Turnu Măgurele” şi a categoriilor de cheltuieli ce nu se finanţează prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală.

          Conform devizului general actualizat, valoarea totală a investiţiei inclusiv TVA este 8.076.392,37 lei (inclusiv TVA), din care C+M (inclusiv TVA) =  6.927.458,89  lei.

          În vederea realizării investiţiei „Reabilitare străzi din zona centrală a municipiului Turnu Măgurele”, este necesară şi aprobarea finanţării din bugetul local al municipiului Turnu Măgurele a categoriilor de cheltuieli ce nu se finanţează prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală, respectiv cu suma de 331.171,13 lei (inclusiv TVA).

PRIMAR, CUCLEA DĂNUŢ

This article has 1 comments

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *