HOTĂRÂRE DE CONSILIU VOTATĂ ÎMPOTRIVĂ DE CONSILIERII LOCALI PNL , 2 PNL-IȘTI NU AU CONTRACT CU POLARIS, DACĂ PLĂTESC FRAIERII, „NOI NU PLĂTIM”!

HOTĂRÂRE DE CONSILIU VOTATĂ ÎMPOTRIVĂ DE CONSILIERII LOCALI PNL , 2 PNL-IȘTI NU AU CONTRACT CU POLARIS, DACĂ PLĂTESC FRAIERII, „NOI NU PLĂTIM”!

Judeţul Teleorman

Consiliul local al municipiului Turnu Măgurele 

                                                   HOTĂRÂRE

Priveşte: aprobarea Regulamentului pentru stabilirea şi colectarea taxei speciale de salubrizare la nivelul municipiului Turnu Măgurele

Consiliul local al municipiului Turnu Măgurele, judeţul Teleorman,

Având în vedere:

 • expunerea de motive nr._______/________2019 a primarului municipiului Turnu Măgurele;
 • raportul comun de fundamentare nr.________/________2019 al serviciului urbanism şi gospodărie comunală şi serviciului impozite şi taxe locale;
 • prevederile Legii nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, republicată cu modificările şi completările ulterioare;
 • prevederile Legii nr.101/2006 a serviciului de salubrizare a localităţilor, republicată;
 • prevederile Legii nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare;
 • prevederile Legii nr.227/2015 privind  Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;
 • raportul de avizare al comisiei de specialitate a Consiliului local al municipiului Turnu Măgurele;
 • în conformitate cu prevederile art.10 alin.(12) şi alin.(15) din Legea nr.51/2006 republicată cu modificările şi completările ulterioare, prevederile art.36 alin.(1), alin.(2) lit.”b” şi alin.(4) lit.”c”  din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare;
 • În temeiul prevederilor art.45 alin.(2) şi art.115 alin.(1) lit.”b din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare,

                                                                 HOTĂRĂŞTE:

          Art.1  Se aprobă Regulamentul pentru stabilirea şi colectarea taxei speciale de salubrizare la nivelul municipiului Turnu Măgurele prevăzut în anexa nr.1 parte integrantă din prezenta hotărâre.                     

          Art.2 Taxa specială se instituie pentru serviciul comunitar de utilitate publică –  salubrizarea localităţii, tuturor persoanelor fizice care locuiesc pe raza municipiului Turnu Măgurele şi care nu au încheiat contract de prestări servicii cu operatorul care a fost desemnat concesionar al serviciilor publice de colectare şi transport a deşeurilor municipale solide în judeţul Teleorman –  S.C. POLARIS M HOLDING SRL.

         Art.3  Prezenta hotărâre va fi comunicată către:

a). Instituţia Prefectului – Judeţul Teleorman;

b).  Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „Managementul Deşeurilor Teleorman”;

c). Serviciul impozite şi taxe locale, serviciul buget-contabilitate – contracte şi serviciul urbanism şi gospodărie comunală din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Turnu Măgurele;

d). S.C. POLARIS M HOLDING SRL.

         Art.4 Secretarul municipiului Turnu Măgurele prin grija serviciului juridic şi administraţie publică locală va asigura comunicarea şi publicitatea prezentei.

                                                  PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

                                                       CRISTEA FLORENTIN

     Contrasemnează,

                                                                                                                                 SECRETAR,

Jr.FrancheviciDaniel Eduard Octavian

EXPUNERE DE MOTIVE

La proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului pentru stabilirea şi colectarea taxei speciale de salubrizare la nivelul municipiului Turnu Măgurele

 Potrivit Legii nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare, consiliile locale au iniţiativă şi hotărăsc în condiţiile legii în toate problemele de interes local.

             În conformitate cu prevederile art.10 alin.(12) din Legea nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, republicată cu modificările şi completările ulterioare, „autorităţile deliberative ale unităţilor administrativ-teritoriale, pot aproba taxe pentru serviciile comunitare de utilităţi publice, indiferent de modalitatea de gestiune stabilită”.

             De asemenea, potrivit prevederilor art.10 alin.(15) din Legea nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, republicată cu modificările şi completările ulterioare, „taxele pentru serviciile comunitare de utilităţi publice stabilite potrivit alin.(12) se recuperează de la beneficiari, iar în caz de neplată, actul administrativ fiscal prin care au fost stabilite şi comunicate taxele devine titlu executoriu la data scadenţei. Prevederile referitoare la executarea silită din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, se aplică în mod corespunzător”. 

Totodată, potrivit prevederilor art.484 din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu dispoziţiile art.30 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, consiliile locale aprobă taxe speciale pentru funcţionarea serviciilor publice de interes local, create în interesul persoanelor fizice şi juridice.

Având în vedere cele prezentate mai sus, am iniţiatprezentul proiect de hotărâre care vizează aprobarea Regulamentului pentrustabilirea şi colectarea taxei speciale de salubrizare la nivelul municipiuluiTurnu Măgurele, cu menţiunea că această taxă specială de salubrizare va fiplătită doar de către acele persoane fizice care locuiesc pe raza municipiuluiTurnu Măgurele şi care nu au încheiat contract de prestări servicii cuoperatorul care a fost desemnat concesionar al serviciilor publice de colectareşi transport a deşeurilor municipale solide în judeţul Teleorman –  S.C. POLARIS M HOLDING SRL.

     REGULAMENT

PENTRU STABILIREA ŞI COLECTAREA TAXEI SPECIALE DE SALUBRIZARE LA NIVELUL MUNICIPIULUI TURNU MĂGURELE

CAPITOLUL I

DISPOZIŢII GENERALE

Art.1Potrivit prevederilor art.484 din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal cumodificările şi completările ulterioare, coroborate cu dispoziţiile art.30 dinLegea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şicompletările ulterioare, consiliile locale aprobă taxe speciale pentrufuncţionarea serviciilor publice de interes local, create în interesulpersoanelor fizice şi juridice, stabilind cuantumul taxelor speciale anuale şiaprobând regulamentul de stabilire a modului de organizare şi funcţionare aserviciilor publice de interes local pe baza    fişelorde fundamentare pe elemente de cheltuieli, întocmite de către operatori înconformitate cu normele metodologice de stabilire, ajustare sau modificare atarifelor pentru activităţile specifice.

 Art.2 Potrivit prevederilor art.26 alin.(1) din Legea nr.101/2006 a serviciului de salubrizare a localităţilor, republicată, „în funcţie de natura activităţilor prestate, atât în cazul gestiunii directe, cât şi în cazul gestiunii delegate, pentru asigurarea finanţării serviciului de salubrizare, utilizatorii achită contravaloarea serviciului de salubrizare prin:

 1. tarife, în cazul prestaţiilor de care beneficiază individual, pe bază de contract de prestare a serviciului de salubrizare;
 2. taxe speciale, în cazul prestaţiilor efectuate în beneficiul întregii comunităţi locale;
 3. taxe speciale, în cazul prestaţiilor de care beneficiază individual fără contract”.

Art.3 Autorităţile administratiei publice locale au obligaţia să instituie taxe speciale, conform prevederilor art.26 alin. (1) lit. c) din Legea nr.101/2006 şi să deconteze lunar operatorilor, direct din bugetul local, contravaloarea prestaţiei efectuate la utilizatorii fără contract.

Art.4  Potrivit prevederilor art.10 alin.(12) din Legea nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, republicată cu modificările şi completările ulterioare, „autorităţile deliberative ale unităţilor administrativ-teritoriale, pot aproba taxe pentru serviciile comunitare de utilităţi publice, indiferent de modalitatea de gestiune stabilită”.

Art. 5  Potrivit prevederilor art.10 alin.(15) din Legea nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, republicată cu modificările şi completările ulterioare, „taxele pentru serviciile comunitare de utilităţi publice stabilite potrivit alin.(12) se recuperează de la beneficiari, iar în caz de neplată, actul administrativ fiscal prin care au fost stabilite şi comunicate taxele devine titlu executoriu la data scadenţei. Prevederile referitoare la executarea silită din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, se aplică în mod corespunzător

                                                                      CAPITOLUL II

STABILIREA TAXEI SPECIALE DE SALUBRIZARE PENTRU PERSOANELE FIZICE CARE NU AU ÎNCHEIAT CONTRACT CU OPERATORUL

S.C. POLARIS M HOLDING SRL

Art.6 Pentru serviciul comunitar de utilitate publică –  salubrizarea localităţii, serviciu care asigură satisfacerea nevoilor esenţiale de utilitate şi interes public cu caracter social la nivelul municipiului Turnu Măgurele, se instituie taxa specială de salubrizare pentru colectare, transport şi depozitare deşeuri municipale pentru persoane fizice.

Art.7 Taxa specială de salubrizare se plăteşte de către toate persoanele fizice care locuiesc pe raza municipiului Turnu Măgurele şi care nu au încheiat contract de prestări servicii cu operatorul care a fost desemnat concesionar al serviciilor publice de colectare şi transport a deşeurilor municipale solide în judeţul Teleorman –  S.C. POLARIS M HOLDING SRL.

Art.8  Primăria municipiului Turnu Măgurele prin grija serviciului urbanism şi gospodărie comunală şi a serviciului impozite şi taxe locale, împreună cu concesionarul serviciilor publice de colectare şi transport a deşeurilor municipale solide în judeţul Teleorman –  S.C. POLARIS M HOLDING SRL, va ţine evidenţa utilizatorilor cu şi fără contracte de prestări servicii de salubrizare din municipiul Turnu Măgurele.

Art.9  Concesionarul serviciilor publice de colectare şi transport a deşeurilor municipale solide în judeţul Teleorman –  S.C. POLARIS M HOLDING SRL, are obligaţia să comunice Primăriei municipiului Turnu Măgurele, date cu privire la numărul de contracte de prestări servicii încheiate la nivelul municipiului Turnu Măgurele precum şi numărul total de persoane aflate sub contract cu operatorul.

CAPITOLUL III

PROCEDURA DE STABILIRE SI IMPUNERE A TAXEI SPECIALE DE SALUBRIZARE PENTRU PERSOANELE FIZICE CARE NU AU ÎNCHEIAT CONTRACT CU OPERATORUL S.C. POLARIS M HOLDING SRL

Art.10  Utilizatorii beneficiari ai serviciului de salubrizare  care nu au încheiat contract de prestări servicii cu operatorul S.C. POLARIS M HOLDING SRL, au obligaţia depunerii până cel mai târziu data de 15.03.2019, a declaraţiei fiscale la serviciul impozite şi taxe locale din cadrul Primăriei municipiului Turnu Măgurele, în vederea stabilirii taxei speciale de salubrizare, cuprinzând toate imobilele deţinute în proprietate/ închiriate/ în folosinţă. Declaraţia poate fi depusă şi de către un alt membru major al familiei. Pentru imobilele proprietatea persoanelor fizice care sunt închiriate altor persoane fizice, obligaţia de a declara şi achita taxa specială de salubrizare revine proprietarului.

Art.11  Declaraţia pentru imobilele deţinute în proprietate/ închiriate/ în folosinţă depusă de utilizatori care nu au încheiat contract de salubrizare cu operatorul – S.C. POLARIS M HOLDING SRL, reprezintă titlu de creanţă şi produce efectele juridice ale înştiinţării de plată de la data depunerii acesteia, în condiţiile legii, aceasta fiind dată pe propria răspundere şi sub sancţiunea prevăzută de Codul Penal cu privire la falsul în declaraţii.

Art.12  În caz de deces al titularului dreptului de proprietate asupra imobilului, obligaţia depunerii declaraţiei de impunere şi de plată a taxei speciale de salubrizare revine moştenitorilor de drept.

Art.13 Pentru imobilele aflate în proprietatea statului, respectiv în proprietatea sau administrarea municipiului Turnu Măgurele, obligaţia depunerii declaraţiei de impunere şi de plată a taxei speciale de salubrizare revine chiriaşilor acestor imobile.

Art.14  În cazul în care utilizatorii beneficiari ai serviciului de salubrizare  care nu au încheiat contract de prestări servicii cu operatorul S.C. POLARIS M HOLDING SRL nu respectă obligaţia depunerii declaraţiei de impunere în termenul prevăzut la art.10, obligaţia de plată se va stabili din oficiu de către serviciul impozite şi taxe locale din cadrul Primăriei municipiului Turnu Măgurele.

                                                                 CAPITOLUL IV

PLATA TAXEI SPECIALE DE SALUBRIZARE  PENTRU PERSOANELE FIZICE CARE NU AU ÎNCHEIAT CONTRACT CU OPERATORUL

S.C. POLARIS M HOLDING SRL

Art.15 (1) Cuantumul taxei speciale de salubrizare pentru persoanele fizice care locuiesc pe raza municipiului Turnu Măgurele şi care nu au încheiat contract de prestări servicii cu operatorul care a fost desemnat concesionar al serviciilor publice de colectare şi transport a deşeurilor municipale solide în judeţul Teleorman, este de 13 lei/lună/persoană, din care operatorului S.C. POLARIS M HOLDING SRL îi va fi virată o parte din suma colectată, conform unui contract de prestări servicii a cărui formă va fi aprobată doar prin hotărâre a Consiliului Local al municipiului Turnu Măgurele.

             (2) Diferenţa dintre cuantumul sumei stabilite de Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Managementul Deşeurilor Teleorman şi cuantumul sumei stabilite de către Consiliul Local al municipiului Turnu Măgurele se va face venit la bugetul local al municipiului Turnu Măgurele, urmând să fie utilizată în vederea acoperirii cheltuielilor efectuate de către Primăria municipiului Turnu Măgurele în scopul colectării acestei taxe speciale.

Art.16 Taxa specială de salubrizare se datorează lunar de toate persoanele care locuiesc pe raza municipiului Turnu Măgurele şi care nu au încheiat contract cu operatorul care a fost desemnat concesionar al serviciilor publice de colectare şi transport a deşeurilor municipale solide în judeţul Teleorman – S.C. POLARIS M HOLDING SRL şi se achită până la data de 10 ale lunii în curs, pentru luna anterioară.

Art.17  Taxa specială de salubrizare pentru persoanele fizice care locuiesc pe raza municipiului Turnu Măgurele şi care nu au încheiat contract de prestări servicii cu operatorul care a fost desemnat concesionar al serviciilor publice de colectare şi transport a deşeurilor municipale solide în judeţul Teleorman se datorează începând cu data de 01.04.2019.

Art.18 (1) Taxa specială de salubrizare se încasează de la utilizatori la ghişeele serviciului impozite şi taxe locale din cadrul Primăriei municipiului Turnu Măgurele, în numerar sau prin intermediul cardurilor bancare.

            (2) În cazul în care plata se efectuează prin virament, taxa se consideră plătită la data înscrisă de bancă pe instrumentul de plată.

Art.19  În caz de neplată, actul administrativ fiscal prin care a fost stabilită şi comunicată taxa specială  devine titlu executoriu la data scadenţei, iar prevederile referitoare la executarea silită din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, se aplică în mod corespunzător.    

Art.20  Pentru neplata la termenul scadent a taxei speciale de salubrizare, se datorează majorări de întârziere la nivelul stabilit pentru neplata la termen a obligaţiilor fiscale datorate bugetului local, precum şi aplicarea măsurilor de urmărire şi executare silită prevăzute de Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.

CAPITOLUL V

MODIFICAREA  TAXEI DE SALUBRIZARE  DATORATĂ DE PERSOANELE FIZICE CARE NU AU ÎNCHEIAT CONTRACT CU OPERATORUL

S.C. POLARIS M HOLDING SRL

Art.21  Cuantumul taxei speciale de salubrizare se va modifica prin Hotărâre a Consiliului Local al municipiului Turnu Măgurele ori de câte ori Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Managementul Deşeurilor Teleorman comunică Primăriei municipiului Turnu Măgurele modificarea tarifelor pentru colectarea, transportul şi depozitarea deşeurilor municipale în judeţul Teleorman.

Art.22  S.C. POLARIS M HOLDING SRL va comunica lunar Primăriei municipiului Turnu Măgurele toate modificările apărute în situaţia cu privire la numărul de contracte încheiate la nivelul UAT – Turnu Măgurele şi numărul de beneficiari ai serviciului de salubrizare la nivelul municipiului Turnu Măgurele.

Art.23 Taxa specială de salubrizare nu va mai fi încasată de către Primăria municipiului Turnu Măgurele  începând cu data de 1 a lunii următoare celei în care S.C. POLARIS M HOLDING SRL comunică faptul că o anumită persoană fizică a încheiat contract cu operatorul.

CAPITOLUL VI

DISPOZITII FINALE

Art.24 Modelul ”Declaraţiei privind taxa specială de salubrizare pentru persoane fizice” este prevăzut în anexa nr.1 la prezentul regulament.

This article has 1 comments

 1. Leo

  Asta ce e, un ajutor dat Polaris pt incasarea unor bani necuveniti, fără bătaie de cap??? Cei care locuiesc la casă și nu au centrala termica, care se încălzesc cu lemne și carbuni, stau cu cenușa pe bătătură, Polaris nu o ridică! Resturile vegetale, la fel… Cică vine de la primărie… Cine ?? Când ?? Stau crengile pe stradă de anul trecut… Taxele, în schimb, se încasează…

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *