GAL TURNU 21 UN PROIECT DE EMANCIPARE A ZONELOR DEFAVORIZATE DIN MUNICIPIUL TURNU MĂGURELE

GAL TURNU 21 UN PROIECT DE EMANCIPARE A ZONELOR DEFAVORIZATE DIN MUNICIPIUL TURNU MĂGURELE

UNIUNEA EUROPEANĂ
Instrumente Structurale 2014-2020
Proiect co-finanțat prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Strategia de dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității locale pentru Municipiul Turnu Măgurele (SDL Turnu 21)

CONTEXT. SDL Turnu 21 contribuie la reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie sau
excluziune sociala în doua zone urbane marginalizate (ZUM) din Turnu Măgurele (zona Rampa Gării și
zona Bâlci-Targ Săptămânal), precum și la îmbunatățirea calității vieții, creșterea coeziunii sociale,
reîmbunătățirea mediului de viata și creșterea economică în teritoriul funcțional din jur.

În total, strategia vizează cca. 15.500 persoane din Turnu Măgurele, dintre care aproximativ 2.000 se afla în risc de sărăcie și excluziune socială.
Strategia Turnu 21 a fost dezvoltată în perioada august – noiembrie 2017 printr-un amplu
participativ, urmând principiile DLRC – Dezvoltare Locală plasată sub Responsabilitatea Comunității, de
către un Grup de Acțiune Locală (GAL Turnu 21), având statut de ONG conform OG 26/2000. GAL Turnu 21 are 34 de membri, reprezentanți ai Primăriei, firmelor, școlilor, cabinetelor medicale, asociațiilor din oraș, precum și reprezentanți din cele două ZUM.
Strategia va fi depusă pentru finanțare pe 4 decembrie 2017 la Ministerul Fondurilor Europene SDL
pentru a fi evaluată de către un Comitet Comun de Selecție format din reprezentanți ai MMFPSPV, MS,
MENCS, AM POCU, AM POR, CNCD, Punctului National de Contact pentru Romi și din cadrul altor entități
considerate relevante pentru experiență în integrarea comunităților marginalizate. Dacă vor fi aprobate,
proiectele identificate ca prioritare vor obține finanțare prin Programul Operațional Capital Uman
(POCU) (intervenții soft) și Programul Operațional Regional (POR) (intervenții în infrastructură) începând din 2018.
SDL Turnu 21 este elaborată în cadrul cererii de propuneri „Sprijin pregătitor pentru elaborarea
Strategilor de Dezvoltare Locală” – orașe/ municipii cu populație de peste 20.000 locuitori, Axa
prioritara 5 Dezvoltare locală plasată sub răspunderea comunității, Obiectiv tematic 9: Promovarea
incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricăror forme de discriminare, Obiectiv specific OS 5.1
„Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile
marginalizate (roma și non-roma) din orașe/municipii cu peste 20.000 locuitori, cu accent pe cele cu
populație aparținând minorității rome, prin implementarea de măsuri/ operațiuni integrate în contextul
mecanismului DLRC”, contract POCU/85/5.1/106594, implementat de Municipiul Turnu Măgurele în
calitate de coordonator în parteneriat cu Asociația Urbanium și Clinica Jasmin MED.

Strategia se bazează pe 0 amplă analiză de diagnostic a nevoilor și a problemelor populației din cele 2
ZUM și zona funcțională pe care GAL vizează să le soluționeze, care a constat în:
– colectarea de date statistice colectate de la entități relevante precum Institutul Național de
Statistică Direcția Județeană de Statistică Teleorman, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția
Copilului Teleorman, Direcția de Sănătate Publică Teleorman, Serviciul Public de Asistență Socială al
Municipiului Turnu Măgurele, Politia din localitate, AJOFM Teleorman, ITM Teleorman, școli și licee;
– 0 cercetare exhaustivă (recensământ) realizată în luna septembrie 2017 la nivelul celor 2 ZUM-uri
(447 persoane recensate în ZUM 1 și 700 în ZUM 2);
– un sondaj de opinie la nivel de gospodărie din fiecare ZUM realizat în luna septembrie 2017 (363
de gospodarii din ambele ZUM-uri);
– un sondaj de opinie în zona funcțională în luna octombrie 2017 (678 respondenți);
– 0 serie de 50 de interviuri fată în fată în lunile septembrie – noiembrie 2017 cu diverși actori cheie
din oraș, lideri de opinie, persoane resursă din comunitate și reprezentanți ai cultelor religioase;
– 8 focus grupuri în octombrie 2017 (câte 2 focus grupuri în fiecare ZUM și 4 focus grupuri cu
diverse categorii socio-profesionale: 1) mediu privat; 2) instituții publice; 3) ONG-uri; 4) asociații de
proprietari, cu peste 80 de persoane).
Nevoile la care răspunde SDL TURNU 21
Analiza de nevoi a permis identificarea următoarelor tipuri de probleme și nevoi în teritoriul SDL
Turnu 21, grupate pe sectoare:
1) INFRASTRUCTURĂ: calitatea precara a utilităților publice și a infrastructurii rutiere și fluviale (în
special nevoi de apă, canalizare, asfaltare, gaz metan); calitatea slaba a unor servicii publice
(managementul deșeurilor, calitatea apei potabile);
2) MOBILITATE URBANĂ ȘI LOCUIRE: lipsa actelor de proprietate pe teren și sau locuință; lipsa
transportului public și probleme de poluare; ponderea ridicată a cheltuielilor cu utilități în veniturile
menajelor
3) SPATII PUBLICE URBANE: lipsa spatiilor de petrecere a timpului liber; lipsa spatiilor verzi sau
gestiunea deficitară a acestora; câinii vagabonzi; infracționalitatea ridicată în ZUM 2
4) OCUPARE: lipsa locurilor de muncă în sectorul formal
5) EDUCAȚIE: rezultate slabe la învățătură, abandon și absenteism școlar; lipsa oportunităților de
petrecere a timpului liber pentru copiii și a serviciilor „școala după școala”; nivelul redus de educație al
tinerilor și adulților din ZUM-uri.
6) ACCES LA SERVICII: calitatea slabă și accesul redus la servicii medicale; accesul redus la servicii
sociale și socio-medicale integrate
7) COMUNITATE ȘI IMAGINE PUBLICĂ: discriminare la școală și la locul de muncă; identitatea slabă
conturată orașului și nevoia de implicare activă a cetățenilor.
OBIECTIVELE SPECIFICE ALE SDL TURNU 21 și MĂSURILE PROPUSE
În baza unui larg proces consultativ, pornind de la evaluarea problemelor și resurselor sociale,
economice și de mediu din teritoriul SDL reieșite din analiza de nevoi, au fost identificate 7 obiective
specifice pentru orizontul 2023:
OS 1. Infrastructură: Asigurarea accesului la serviciile de bază și de-segregarea geografică a zonelor
urbane marginalizate prin dezvoltarea și modernizarea infrastructurii de utilități și rutiere.
OS 2. Locuire și mobilitate urbană: Îmbunatățirea condițiilor de locuire prin legalizarea
proprietăților imobiliare și promovarea transportului nemotorizat.
OS 3. Spatii publice urbane: Accesul copiilor, tinerilor și adulților la activități educationale și de
petrecere a timpului liber adecvate vârstei, nevoilor și potențialului lor prin dezvoltarea și revigorarea
spatiilor publice urbane.
OS 4. Ocupare: Creșterea nivelului de ocupare prin forma rea competențelor profesionale,
dezvoltarea capacităților antreprenoriale și combaterea decalajelor de participare la piața muncii
existente în comunitate.
OS 5. Educație: Asigurarea accesului egal și gratuit la 0 educație de calitate prin combaterea
riscului de abandon școlar și creșterea nivelului de incluziune educațională a tinerilor și adulților
dezavantajați.
OS 6. Acces la servicii: Îmbunatățirea stării de sănătate a membrilor comunității prin creșterea
accesului la servicii medicale curative și preventive și dezvoltarea de servicii sociale integrate și
individualizate.
OS 7. Comunitate și imagine publica: Dezvoltarea cetățeniei active și a sentimentului de
apartenența la comunitate prin realizarea de activități bazate pe cooperarea dintre cetățeni,
solidaritatea dintre generații, dialogul intercultural și identitatea dunăreană a orașului.
Cele 7 obiective specifice ale SDL Turnu 21 sunt operaționalizate prin 21 de măsuri, câte 3 pentru
fiecare domeniu, care propune intervenții precum: modernizarea străzilor prin asfaltarea și realizarea de
trotuare în cele 2 ZUM-uri; îmbunatățirea managementului deșeurilor prin informarea și implicarea
membrilor comunitatii; reglementarea actelor de proprietate asupra imobilelor (Iocuinte, terenuri)
pentru persoanele din ZUM; amenajarea de spatii publice urbane și centre comunitare în teritoriul SDL
pentru petrecerea timpului liber pentru cop ii, tineri și adulți; incurajarea înființării de intreprinderi
sociale și crearea de locuri de munca în aceste structuri ; susținerea antreprenoriatului în teritoriul SDL
Turnu 21 și a instrumentelor de inserție pe piața muncii prin crearea unui Centru integrat de ocupare și
antreprenoriat; pachete integrate pentru prevenirea absenteismului și abandonului școlar în teritoriul
SDL Turnu 21; creșterea participării la educație pentru persoanele care au părăsit timpuri școală;
furnizarea de servicii comunitare integrate adaptate nevoilor medicale, sociale și educationale ale
categoriilor defavorizate din teritoriul SDL Turnu 21; dezvoltarea serviciilor sociale (Locuințe sociale,
spatii de solidaritate); măsuri pentru combaterea discriminării și promovarea dialogului intercultural;
acțiuni de implicare activa a cetățenilor pentru rezolvarea problemelor cu care se confruntă
comunitatea.
BUGET.
Bugetul total al SDL Turnu 21 este de cca. 5,84 milioane de EURO pentru perioada 2018 – 2023, din care 46%
reprezintă fonduri POR (Programul Operațional Regional) și cca. 54% fonduri POCU (Programul
Operațional Capital Uman).
INFORMAȚII SUPLIMENTARE
SDL Turnu 21 este un document complex, care număra peste 500 pagini (anexele incluse).
Documentul poate fi consultat în totalitate în format imprimat la sediul Primăriei Municipiului Turnu Măgurele,
Direcția Dezvoltare Locală, manager de proiect Mihaela Mitrofan, tel. 0247416451.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *